Mikropożyczka

O Inicjatywie JEREMIE 2

Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE. Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie 2 na województwo wielkopolskie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A. BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Do jednych z takich Pośredników należy Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania

PRODUKT FINANSOWY MIKROPOŻYCZKA

 • Wniosek JEREMIE 2 Mikropozyczka I Pobierz PDF
 • Zał. 1 Lista kontrolna do wniosku I Pobierz DOC
 • Załączniki do wniosku:
  • Upoważnienie Konsumenta o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC 
  • Upoważnienie Przedsiębiorcy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC 
  • Zał. 1 Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy/Poręczyciela I Pobierz DOC
  • Zał. 2 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu I Pobierz DOC
  • Zał. 3 A Dane finansowe uproszczona księgowość I Pobierz DOC
  • Zał. 3 B Dane finansowe pełna księgowość I Pobierz DOC
  • Zał. 4 Oświadczenie  o nakładaniu się finansowania I Pobierz PDF
  • Zał. 5 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis I Pobierz DOC
  • Zał. 6 Formularz informacyjny pomoc de minimis I Pobierz DOC
  • Regulamin Mikropożyczki I Pobierz PDF
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia  Mikropożyczki Jeremie 2 I Pobierz PDF
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielenia  Mikropożyczki Jeremie 2 I Pobierz PDF
 • Oświadczenie MŚP Jeremie 2 I Pobierz DOC
 • Lista sektorów wykluczonych I Pobierz PDF
 • Tabela opłat Mikropożyczki I Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania Mikropożyczki I Pobierz PDF

Archiwum dokumentów:

Dokumentacja obowiązująca do 24.05.2018r.

Pomoc de minimis

Warunki

Patrz Regulamin I Pobierz PDF

Przeznaczenie pożyczki (Cele Inwestycji)

Mikropożyczki w ramach Projektu JEREMIE 2 mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

2) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;

3) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;

4) finansowaniem rozszerzenia działalności;

5) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

WYKLUCZENIA

Środki z Mikropożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

3) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

4) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;

5) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;

6) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

7) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

10) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

11) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

13) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;

14) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

15) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

16) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych2;

17) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;

18) finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;

19) finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;

20) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

 

OGRANICZENIA

1.Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy w ramach Mikropożyczki.

2.Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Mikropożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

3.Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Stowarzyszeniu OCWP Limitu Mikropożyczki maksymalnie dwie Mikropożyczki, przy czym łączna wartość Mikropożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego Limitu Mikropożyczki.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek JEREMIE2

 • zatrudniający pomiędzy 1 a 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji,