Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na lata 2014– 2020

Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych

Oś Priorytetowa 1
Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: “Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych“.

Celem projektu jest podniesienie możliwości podjęcia zatrudnienia wśród 80  (51K/29M) osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w wieku 15-29 lat z obszaru województwa wielkopolskiego w wyniku realizacji programu kompleksowej aktywizacji zawodowej.

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby z następujących grup:

 • osoby które utraciły zatrudnienie po 1/03/2020 r. w wyniku pandemii COVID-19
 • osoby z kategorii NEET
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach osoba o niskich kwalifikacjach i/lub opiekujących się dziećmi i/lub osób wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej  dla trybu konkursowego w Podzdziałaniu 1.3.1. PO WER

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

 • identyfikacji potrzeb oraz diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego – Indywidualny Plan Działania (IPD)
 • na podstawie IPD: wsparcie indywidualne, grupowe psychologa w zakresie podniesienia samooceny, motywacji do działania
 • na podstawie IPD: pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami,
 • szkolenia /kursu zawodowego i /lub 3 miesięcznego stażu zawodowego/praktyk
 • stypendium szkoleniowe /stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu /opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • inne

Każdy z Uczestników Projektu otrzyma wszystkie formy pomocy niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Zakres i wymiar wsparcia dla danego Uczestnika Projektu ustalany będzie na podstawie IPD.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Pytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować telefonicznie pod numerem 62 736 11 60 lub mailowo: ocwp@ocwp.org.pl

Projekt jest skierowany do 80 osób: biernych zawodowo (40 UP) lub bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (40 UP) w wieku 15-29 lat zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego województwo wielkopolskie w tym:

 • kobiety – 51 kobiet
 • osoby które utraciły zatrudnienie po 1/03/2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – 41K/23M
 • osoby z kategorii NEET – 7K/5M
 • osoby z niepełnosprawnościami- 5K/3M
 • osoby o niskich kwalifikacjach osoba o niskich kwalifikacjach i/lub opiekujących się dziećmi i/lub osób wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 10K/6M
 • osoby długotrwale bezrobotne – 6K/4M
 • osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie – 10K/6M

*UP – Uczestnik Projektu

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społ. realiz. w ram. celu temat. 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki grupy docelowej.

 

W ramach realizacji projektu „Centrum aktywizacji zawodowej osób młodych”

 • 56 Uczestników Projektu  uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje
 • 59,5% Uczestników Projektu w najtrudniejszej sytuacji podejmie zatrudnienie
 • 44% Uczestników Projektu nie będących w najtrudniejszej sytuacji podejmie zatrudnienie

Wartość projektu: 982 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 933 280,00 zł

Wkład ze środków europejskich: 827 966,72 zł

Wkład ze środków dotacji celowej: 49 120,00 zł

Projekt realizowany w terminie od 01.01.2022r do 30.06.2023r.

Biuro Projektu:

ul. Szkolna 24
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
Tel.: (62) 736 – 11 – 60

Koordynator projektu:

Marta Kaźmierczak
Tel.: (62) 736 – 11 – 60
e-mail: marta_kazmierczak@ocwp.org.pl

GRUPA I

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób na stażu| Harmonogram etap IV (druga godzina wsparcia) |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób na stażu| Harmonogram etap IV (pierwsza godzina wsparcia) | Pobierz DOC
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap IV (druga godzina wsparcia)  | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap IV  | Pobierz DOC
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap III | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego  | Pobierz DOC
 • Lista rankingowa | Pobierz PDF

GRUPA II

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób na stażu| Harmonogram etap IV (druga godzina wsparcia) |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób na stażu| Harmonogram etap IV (pierwsza godzina wsparcia) | Pobierz DOC
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap IV (druga godzina wsparcia)  | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap IV  | Pobierz DOC
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Harmonogram etap III | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego (aktualizacja) | Pobierz PDF

GRUPA I oraz II

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób na stażu Etap IV| Pobierz PDF

GRUPA III

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego etap IV |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego etap III |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego | Pobierz DOC
 • Lista rankingowa | Pobierz DOC

GRUPA IV

GRUPA V

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I i II|Pobierz PDF
 • Lista rankingowa| Pobierz PDF

GRUPA VI

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego IV|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap  III|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Lista rankingowa| Pobierz PDF

GRUPA VII

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV dla 1UP | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Lista Rankingowa |Pobierz PDF

GRUPA VIII

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV 1 UP|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III i IV dla 1UP |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III i IV dla 2 UP|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III dla 2 UP |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III i IV dla 1 Uczestnika Projektu|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV dla 1 Uczestnika Projektu | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III dla 1 Uczestnika Projektu|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Lista rankingowa |Pobierz PDF

GRUPA IX

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV|Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III dla UP na stażu | Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III oraz IV dla 1 UP |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Lista Rankingowa |Pobierz PDF

GRUPA X

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF
 • Lista Rankingowa |Pobierz PDF

GRUPA XI

 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap IV| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap III| Pobierz PDF
 • Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego Etap I oraz II |Pobierz PDF

STAŻE

SZKOLENIA

 • Harmonogram szkolenie zawodowe Kosmetyczka |Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z obsługą klienta | Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie zawodowe Obsługa klienta z elementami sprzedaży | Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenia Sprzedaż z elementami prac biurowych dla gr. VIII ( 2 osoby)|Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenia Sprzedaż z elementami prac biurowych | Pobierz PDF| Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie zawodowe Kosmetyczka|Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie zawodowe Obsługa klienta z elementami sprzedaży|Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenia Magazynier z elementami sprzedaży| Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie zawodowe | Pobierz PDF
 • Harmonogram szkolenie kompetencyjne | Pobierz PDF
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top