Aktywni na rynku pracy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020

Aktywni na rynku pracy

Oś Priorytetowa 8
ZATRUDNIENIE
Działanie 8.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

HARMONOGRAMY DORADZTWA ZAWODOWEGO:

HARMONOGRAMY POŚREDNICTWA PRACY:

30.08.2023: Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Operator koparko – ładowarki, Magazynier z obsługą klienta

 • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia|Pobierz PDF

09.08.2023: Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Operator koparko – ładowarki

 • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia|Pobierz PDF

05.06.2023: Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Magazynier z obsługą komputera

 • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia|Pobierz PDF

28.03.2023: Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach procedury rozeznania rynku: Kucharz z elementami kelnerstwa

 • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia|Pobierz PDF

07.02.2023:

 • Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach rozeznania rynku | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy |Pobierz Docx
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |Pobierz Docx
 • Załącznik nr 3 Wykaz szkoleń i kursów zawodowych | Pobierz Docx
 • Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia| Pobierz Docx

08.11.2022r: Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku

 • Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty| Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Pobierz PDF

8.11.2022r. Zapytanie ofertowe na usługę pośrednika pracy w ramach procedury rozeznania rynku

 • Zapytanie ofertowe na usługę pośrednika pracy w ramach procedury rozeznania rynku |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS| Pobierz PDF

30.09.2022: Zapytanie ofertowe na usługę wykonania badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku

 • Zapytanie ofertowe na usługę wykonania badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Pobierz PDF

12.09.2022: Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku

 • Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych w ramach procedury rozeznania rynku | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty | Pobierz PDF
 • załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Pobierz PDF

12.09.2022: Zapytanie ofertowe na usługę doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym w ramach procedury rozeznania rynku

 • Zapytanie ofertowe na usługę doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym w ramach procedury rozeznania rynku | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 4 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS |Pobierz PDF

Archiwum:

 • Harmonogram Grupa I (aktualizacja: 29.09.2022) | Pobierz PDF

Rekrutacja ciągła od CZERWCA 2022 r. do MARCA 2023 r.

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby pozostające bez pracy (42 os. bezrobotnych oraz 28 os. bierne zawodowo);
 • osoby w wieku 30 lat i więcej;
 • mieszkańcy powiatu: sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, bełchatowski, pajęczański, wieluński (województwo łódzkie).

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi załącznikami, należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 lub przesłać w formie papierowej za pomocą poczty na adres Biura lub na adres mailowy osób wskazanych do kontaktu.

Wymagane załączniki (o ile dotyczy):

 • zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej;
 • urzędowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ dokument potwierdzający stan zdrowia
 • zaświadczenie z ZUS z konta osoby ubezpieczonej

Cel projektu: Wzrost poziomu zatrudnienia wśród 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (37K/33M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze powiatów: sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, bełchatowski, pajęczański, wieluński w woj. łódzkim w wyniku udzielania kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego (w okresie 06.2022-06.2023).

Grupa docelowa: 70 osób (37 Kobiety/33Mężczyzn), osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostałe bez pracy (36 bezrobotnych oraz 24 biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, bełchatowski, pajęczański, wieluński w województwie łódzkim, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności:

 • kobiety – 37 kobiety
 • os. z niepełnosprawnościami 6M/2K
 • os. długotrwale bezrobotne 6M/2K
 • os. o niskich kwalifikacjach 14M/4K
 • os. w wieku 50 lat i więcej 7M/2K

Kobiety nie muszą spełniać dodatkowych przesłanek, gdyż̇ zostały uznane za osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Przewiduje się, że min. 8 kobiet będzie spełniać dodatkowe przesłanki trudnej sytuacji na rynku pracy.

W tym:

 • min. 30% Uczestników (21 os.) z obwodu miast średnich: Sieradz/Wieluń/ Zduńska Wola/ Bełchatów/ Pabianice/ Pajęczno/ Poddębice/ Łask/ Wieluń
 • min. 60% Uczestników (42 os.) z obwodu powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego w VI.2021
  • pabianicki – 6,8;
  • pajęczański – 7,4;
  • zduńskowolski – 6,9;
  • poddębicki – 6,6;
  • łaski – 7,2

Zadania w ramach Projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników oraz utworzenie IPD/ poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe (co najmniej 22 Uczestników uzyska kwalifikacje zawodowe).
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowo dla Uczestnika zaplanowano:

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

W ramach realizacji projektu „Aktywni na rynku pracy” osoby podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, które po zakończeniu udziału w projekcie pomogą w podjęciu zatrudnienia.

 • 70 osób podniesie kompetencje zawodowe
 • 22 osoby nabędzie kwalifikacje zawodowe
 • 48 osób nabędzie kompetencje zawodowe
 • 31 osób podejmie pracę

Wartość projektu: 954 231,00 zł
Wartość dofinansowania: 906 519,45 zł.
Wkład ze środków europejskich: 811 096,35 zł.
Wkład ze środków dotacji celowej: 95 423,10 zł.

Projekt realizowany w terminie od 01.06.2022 do 30.06.2023

Biuro Projektu:
ul. Kościuszki 5 pok. 22
98 – 200 Sieradz
Tel.: (43) 828 – 50 – 78

Osoby do kontaktu:

 1. Monika Karlińska
  Tel.: 720 – 864 – 443
  e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl
 2. Ewelina Pawłowska
  Tel. : 720 – 864 – 443
  e-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top