Od bierności do aktywności

STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
realizuje projekt „Od bierności do aktywności”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014– 2020

Od bierności do aktywności

 

Oś Priorytetowa 1
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach „Inicjatywy na rzecz rozwoju ludzi młodych”. Nr Umowy POWR.01.02.01-10-0020/17.

Rekrutacja ciągła od 04.2018 r do 31.03.2019r.

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzina od 800 do 1600 lub przesłać w formie papierowej za pomocą poczty na adres Biura.

 • Projekt „Od bierności do aktywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-10-0020/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.
 • Projekt realizowany w okresie od 01.04.2018 r do 30.07.2019 r.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny
 • Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa łódzkiego w sposób bezpośredni, otwarty i ciągły, w terminie IV.2018-31.III.2019r., do momentu zrekrutowania łącznie 5 grup 12 osobowych.
 • Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 • Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Beneficjenta. Komisja Rekrutacyjna dokonuje sprawdzenia kwalifikowalności kandydatów do uczestnictwa w projekcie oraz przedstawia warunki po spełnieniu, których Kandydat będzie zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 • Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans płci oraz osób niepełnosprawnościami. Uwzględniając powyższą zasadę̨ dodatkowe punkty zostaną przyznane: kobietom pozostającym bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem/os. zależną (5 pkt.), osobom niepełnosprawnym (stopień niepełnosprawności: lekki – 5 pkt., umiarkowany – 8 pkt., znaczny 10 pkt.)
 • Do projektu zakwalifikowane zostaną̨ osoby z największą liczbą punktów.
 • W ramach projektu realizowanie będzie następujące zadania stanowiące wsparcie skierowane do Uczestników Projektu (formy wsparcia):
  • Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną̨ objęci wsparciem z zakresu:
   • Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
   • Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
   • Szkoleń/kursów zawodowych – dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników Projektu na podstawie Indywidualnych Planów Działania
 • 50 Uczestników Projektu zostanie objętych wsparciem stanowiącym staże/praktyki zawodowe.
 • Staże będą̨ odbywały się̨ na podstawie umowy Realizatora Projektu z pracodawcą i Uczestnikiem Projektu. Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące kalendarzowe.
 • Za udział w szkoleniach zawodowych Uczestnikowi Projektu przysługuje zgodnie z projektem stypendium szkoleniowe oraz za udział w stażu zawodowym stypendium stażowe
 • Udział w prowadzonych zajęciach w ramach projektu jest obowiązkowy. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. Przystępując do projektu, uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie.
 • Warunkiem ukończenia projektu jest udział w całej ścieżce wsparcia określonej podczas spotkań́ z doradcą zawodowym w utworzonym Indywidualnym Planie Działania tj.: ze ścieżek zaplanowanych w ramach projektu:
  a. pośrednictwo pracy,
  b. szkolenie/kurs zawodowy,
  c. staż̇ zawodowy.
 • Uczestnik Projektu zobowiązuje się̨ do uczestnictwa w minimum 80% zajeść́ pod rygorem skreślenia z listy Uczestników.
 • Uczestnik projektu uczestniczący w szkoleniu zawodowym zobowiązany jest przystąpić́ do egzaminu na zakończenie szkolenia/kursu zawodowego w zależności od wybranego rodzaju szkolenia/kursu.
 • Rezygnacja z udziału w projekcie przez Uczestnika Projektu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
 • Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Realizatora Projektu, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów.
 • Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie.
 • Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacja 60 osób biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych, w wieku od 15 do 29 lat zamieszkujących teren województwa łódzkiego w zakresie:

 • Podniesienie/ aktualizacje kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników projektu zgodnie z potrzebami rynku pracy
 • nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu
 • rozwój umiejętności społecznych
 • podniesienie szans grup defaworyzowanych na rynku pracy kobiet oraz osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie barier równościowych Kobiet i mężczyzn na terenie wsparcia.

Grupa docelowa obejmuje 60 osób w wieku od 15 do 29 lat w szczególności:

 • 36 kobiet oraz 25 mężczyzn
 • osoby bierne zawodowo
 • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniach

Projekt przewiduje profesjonalne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, realizacje kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, materiały szkoleniowe, catering, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Dla uczestników zaplanowane jest:

 • doradztwo zawodowe grupowe ( 12 godzin dla grupy) oraz indywidualne (6 godzin dla każdego uczestnika)
 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu ok. 80zł /osoba
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 • realizację szkoleń/ kursów wraz z egzaminem, w tym także : badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe 1200zł., zwrot kosztów dojazdu 100zł./m-c
 • staże zawodowe 3 miesięczne w tym: badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe 1200zł., zwrot kosztów dojazdu 100zł./m-c, szkolenia BHP.

W ramach realizacji projektu „Od bierności do aktywności” osoby młode podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, które po zakończeniu udziału w projekcie pomogą na podjęcie pracy.

 • 60 osób zostanie objętych trzema elementami indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia/kursy zawodowe)
 • 50 osób nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania swojego zwodu ( staż/ praktyki zawodowe)

Wartość dofinansowania: 796 404,47 zł.
Wartość projektu: 838 320,50 zł.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2018 do 31.07.2019

Wkład ze środków europejskich: 706 536,52 zł.
Wkład ze środków dotacji celowej: 89 867,95 zł.

Biuro Projektu:

ul. Kościuszki 5
98-200 Sieradz
Tel.: (43) 828 – 50 – 78
Anna Wojdyła
Tel.: 605 – 067 – 755
e-mail: anna_wojdyla@ocwp.org.pl

Koordynator projektu:

Monika Karlińska
Tel.: 720 – 864 – 443
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top