Kompetencje dla sektora finansowego

Fundusze EU

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 670 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Dofinansowanie projektu: 5 551 245,80

 Wartość projektu: 6 696 918,80

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach od 18 do 26 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji 360 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Kompetencje dla sektora finansowego”
(liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora)

W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity w Projekcie, tj. 6.500 zł netto do refundacji w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 16 września 2022 roku, a zakończą się do 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla sektora finansowego” w pierwszej kolejności Operator/Partner udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.
 • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/181 – 5 pkt
 • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
  • kobiety – 2 pkt
  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Informujemy, że dostarczenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście poprzez złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.

Operator rozpatrzy złożone dokumenty zgłoszeniowe w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia naboru, lista rankingowa podmiotów, które zostaną skierowane do dofinansowania zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 15.09.2022 roku.

1 Oznacza to uczestnictwo przedsiębiorstwa we wsparciu rozwojowym w poprzednich rundach konkursu u operatorów wskazanych w załączniku nr 6

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
2. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
3. Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
4. Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
5. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
6. Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
8. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
10. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
11. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
13. Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
14. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
15. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
16. Analiza finansowa banku spółdzielczego
17. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
18. Ustawa o kredycie hipotecznym

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 79,31% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 5.153,41 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania:

Okres trwania projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w 12 turach co 3 m-ce, 1 raz na kwartał od 01.2020 do 10.2022. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem 670.

Gdzie się zgłosić?

 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.,
  tel. 576 060 690, e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl 
  Uczestnicy z województw: dolnośląskie kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.
 • SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice,
  tel. 578 632 000, e-mail:patrycja.krawczyk@smgkrc.com
  Uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.
 1. (Zał. 1) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa  PDF |  DOC
 2. (Zał. 2) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  PDF |  DOC
 3. (Zał. 3) Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika  PDF |  DOC
 4. (Zał. 4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  PDF |  XLSX
 5. (Zał. 5) Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis  PDF |  DOC
 6. (Zał. 6) Oświadczenie pracownika właściciela  PDF |  DOC
 7. (Zał. 10) Karta usługi spoza BUR   PDF |  DOC
 8. (Zał. 11) Ankieta oceniająca usługę rozwojową spoza BUR   PDF |  DOC
 9. (Zał. 12) Formularz wykonania usługi doradczej   PDF |  DOC
 1. Regulamin rekrutacji   PDF
 2. (Zał. 7) Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowej   PDF
 3. (Zał. 9) Rekomendacje nr 2 SR Finanse III   PDF
 4. Wykluczenia de minimis   PDF
 1. (Zał. 8) Rozliczenie wsparcia  PDF |  DOC
 • Lista rankingowa nr 1 w 2021 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 2 w 2021 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 3 w 2021 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 4 w 2021 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 1 w 2022 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 2 w 2022 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 3 w 2022 r. [PDF]
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top