Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AKTYWNI/SALA/P1

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w
ramach projektu: „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez
Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0025/22-00.
W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość wyboru kilku wykonawców dla
poszczególnych grup. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 70 uczestników w podziale na 7 grup obejmujących 10
Uczestników projektu.

Czytaj więcej | Pobierz PDF

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top