Zapytanie ofertowe na usługę Doradcy zawodowego w ramach rozeznania rynku

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe na usługę Doradcy zawodowego w ramach rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym indywidualnym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa doradcy zawodowego skierowana jest do 60 uczestników w podziale na 5 grup obejmujących  12 Uczestników projektu.Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą doradztwo grupowe i indywidualne dotyczące grupy w wymiarze 84 godzinw podziale na: 12 godzin zajęcia grupowe oraz 72 godziny spotkania indywidualne.

  • zapytania ofertowe na usługę Doradcy zawodowego o charakterze grupowym i indywidualnym w ramach procedury rozeznania rynku  I  Pobierz PDF
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top