Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Subregion kaliski inwestuje w kadry!” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zamyka rekrutację do udziału w projekcie.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:

Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego

do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu

1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.

 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28,  monika_krakowska@ocwp.org.plocwp@ocwp.org.pl

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe należy składać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

Serdecznie zapraszamy!

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Uwaga! III nabór!!!
w dn. 20 czerwca 2024 r.  od godz. 9:00 rozpocznie się nabór, który potrwa do wyczerpania alokacji środków w ramach projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”.
 

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem platformy do obsługi wniosków udostępnionej na stronie internetowej projektu.

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 05.08.2024 r.,


Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz ZUS RCA  z 3 ostatnich m-cy.


Prosimy o zapoznanie się z porównywarką cen usług dostępna na stronie

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka,

która obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

Obowiązuje limit środków do refundacji wynikający z Regulaminu rekrutacji 
i uczestnictwa w Projekcie,
tj. 3.705,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Nabór jest skierowany do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

 

Uwaga! Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przystąpieniem do projektu.

 

Uwaga!!!
Nabór dla pracowników przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r.

24 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 rusza nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW
PRZYBYŁYCH Z UKRAINY
PO 24.02.2022r.

W aktualnym naborze zapraszamy również firmy, które korzystały już ze wsparcia w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”.
 

Do dokumentacji zgłoszeniowej należy dołączyć urzędowy dokument potwierdzający otrzymanie
numeru PESEL oraz statusu UKR
(kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”)

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się  najwcześniej 20 lutego 2023 r.,
(dokumentację należy złożyć najpóźniej 14. dni przed rozpoczęciem usługi),
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.

Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników z Ukrainy, którzy pracują  w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA 

Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj.
5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning)
4.000,00 zł netto.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.


GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY:


Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorców i innych pracodawców bez względu na formę oraz wielkość podmiotu i ich pracowników, którzy prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego.

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów:

 • Samozatrudnieni (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez powiązań  z innymi podmiotami, bez zatrudniających pracowników) – 70%
 • Mikro, małe, średnie i duże firmy – 65%.

Limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 3.705,00 zł netto.

Limit dofinansowania dla firm wynosi:

 • Mikroprzedsiębiorstwo: 15.000,00 zł
 • Małe przedsiębiorstwo: 30.000,00 zł
 • Średnie/duże przedsiębiorstwo: 40.000,00 zł

Wybierz z bazy usługę, której potrzebujesz.

Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR)www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Pamiętaj, że usługa musi mieć opcję “Możliwość dofinansowania” i być aktualna.

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych [POBIERZ PDF]

Uwaga! Cena usługi rozwojowej (netto za osobogodzinę) w BUR nie może przekraczać III kwartyla dla danej podkategorii usług, zgodnie z porównywarką cen w BUR.

Należy zastosować w porównywarce BUR następujące parametry:

– kategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– podkategorię – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– rodzaj usługi – zgodnie z danymi zawartymi w karcie usługi,

– forma świadczenia usługi – ogółem,

– liczba godzin – puste pole,

– województwo – wielkopolskie

– data rozpoczęcia okresu/data zakończenia okresu – według możliwości wyboru (co do zasady 12 miesięcy od daty weryfikacji ceny usługi, przy czym wiążąca jest weryfikacja ceny przez Operatora/Partnera w dniu analizy formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy).

REKRUTACJA

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały:

 • przedsiębiorstwa kierujące pracowników na usługi rozwojowe, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
 • przedsiębiorstwa działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (wykaz PKD dla subregionu kaliskiego dostępny na stronach www.inkubator.kalisz.pl oraz www.ocwp.org.pl) – dotyczy  posiadania głównego PKD wpisującego się w wykaz;
 • podmioty ekonomii społecznej.

ZAPOZNAJ SIĘ

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY:

 

Formularz zgłoszeniowy

 • niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)
 • w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki
 • wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

Dane uczestnika usługi rozwojowej

 • data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika
 • status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – zawsze NIE (gdyż Uczestnik jest osobą pracującą)
 • „osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 • dane dotyczące statusu przedsiębiorcy na lata 2019-2021
 • prosimy zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą
 • nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

Pełnomocnictwo

 • dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

ROZLICZENIE WSPARCIA

Pobierz: Formularza uczestnika po zakończonej usłudze [ DOC]

1) Formularz rozliczenia wsparcia, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, wskazujący zrealizowaną usługę, kwotę, liczbę pracowników, którzy wzięli udział w usłudze.

2) Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

3) Ankiety oceniające usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankietach wpisać daty ich wypełnienia)

4) Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy).

 

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55, sekretariat@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 736 11 60 wew. 27 i 28, ocwp@ocwp.org.pl

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027
 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

https://www.kip.kalisz.pl/wp-content/uploads/2017/03/EFS-6.5.png

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:
Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego
do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.
Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu
1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.
Rekrutacja:
Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.
Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane od kwietnia 2017 r.
 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28, ocwp@ocwp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!
http://inwestujwkadry.kip.kalisz.pl/

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top