Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Subregion kaliski inwestuje w kadry!” Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zamyka rekrutację do udziału w projekcie.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:

Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego

do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu

1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.

Rekrutacja:

Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.

 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28,  monika_krakowska@ocwp.org.plocwp@ocwp.org.pl

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe należy składać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia!

Serdecznie zapraszamy!

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Uwaga! Ostatni nabór!!!
07 czerwca 2023 r.  o godz. 8:00 wznawiamy do wyczerpania alokacji 150 tyś nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”.
 

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w pokoju nr 1 na parterze.  Jedna osoba może złożyć jeden wniosek!!!
 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały jednoosobowe działalności niezatrudniające pracowników

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się najwcześniej 05.07.2023 r.,
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.


Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników, którzy mają co najmniej 3 miesięczny staż pracy w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA oraz dla umów zleceń rachunki z 3 ostatnich m-cy.


Prosimy o zapoznanie się z porównywarką cen usług dostępna na stronie

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka,

która obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj. 5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika 4.000,00 zł netto.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące na usługi rozwojowe 5 pracowników i więcej, muszą wśród nich uwzględnić co najmniej 25% osób powyżej 50. roku życia.

Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Uwaga!!!
Nabór dla pracowników przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r.

24 stycznia 2023 r. o godzinie 9:00 rusza nabór do projektu Subregion kaliski inwestuje w kadry!

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW
PRZYBYŁYCH Z UKRAINY
PO 24.02.2022r.

W aktualnym naborze zapraszamy również firmy, które korzystały już ze wsparcia w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”.
 

Do dokumentacji zgłoszeniowej należy dołączyć urzędowy dokument potwierdzający otrzymanie
numeru PESEL oraz statusu UKR
(kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”)

Nabór dotyczy usług rozpoczynających się  najwcześniej 20 lutego 2023 r.,
(dokumentację należy złożyć najpóźniej 14. dni przed rozpoczęciem usługi),
a kończących się najpóźniej 31.08.2023 r.

Zapraszamy firmy, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, a także pracowników z Ukrainy, którzy pracują  w minimum połowie wymiaru czasu pracy.

Obligatoryjnym dokumentem są umowy o pracę lub umowy zlecenia wraz z drukiem ZUS ZUA 

Prosimy o zapoznanie się z taryfikatorem cen, który obowiązuje w ustalaniu wysokości dofinansowania.

W przypadku usług stacjonarnych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie, tj.
5.000,00 zł netto w przeliczeniu na jednego uczestnika, natomiast w przypadku usług realizowanych w formie zdalnej z limitem dofinansowania
w przeliczeniu na jednego uczestnika (w tym e-learning)
4.000,00 zł netto.

Dostarczenie dokumentów odbywa się poprzez złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem OCWP.


Formularze niekompletne (bez wymaganych czytelnych podpisów oraz załączników) nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

IDEA

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie subregionu kaliskiego. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oferujemy refundację od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, e-learning, czy studia podyplomowe.

Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR)www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Ważne! Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).

Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych [POBIERZ PDF]

ZYSK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorstwa w ramach udziału w projekcie przede wszystkim podnoszą kompetencje zawodowe, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników.

Procentowy poziom refundacji kosztów uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa: 80%
 • małe przedsiębiorstwa: 70%
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%

DODATKOWE 20%

W przypadku firm małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o dodatkowe 20% (jednak nie więcej niż 80%) dla:

 • pracowników w wieku 50 lat i więcej
 • pracowników o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
 • przedsiębiorstw z branży o największym potencjale rozwojowym, tzw. „smart specialisation
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji – wg Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ZRK

NABÓR

Rekrutacja do Projektu ma charakter okresowy i/lub prowadzona jest do wyczerpania alokacji środków/osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników.

ZAPOZNAJ SIĘ

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Instrukcja

Formularz zgłoszeniowy

 • niezbędnym załącznikiem jest aktualny wydruk karty usługi z BUR http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl (funkcja „drukuj do PDF” znajdująca się na dole strony każdej usługi szkoleniowej)
 • w przypadku zgłoszeń spółek cywilnych – umowa spółki
 • wszystkie wymagane podpisy składa osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

Dane uczestnika usługi rozwojowej

 • data urodzenia zgodna ze stanem faktycznym na dzień podpisania oświadczeń przez Uczestnika
 • status Uczestnika – „osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących” oraz pytanie dodatkowe „w tym” – zawsze NIE (gdyż Uczestnik jest osobą pracującą)
 • „osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej” oznacza adres zamieszkania na terenie wiejskim bądź o małej gęstości zaludnienia

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 • dane dotyczące statusu przedsiębiorcy na lata 2019-2021
 • prosimy zwrócić uwagę, które załączniki Państwa dotyczą
 • nie ma konieczności drukowania całego pliku oraz instrukcji wypełniania tabel

Pełnomocnictwo

 • dotyczy wyłącznie podmiotów, które podpisują umowę przez pełnomocnika

ROZLICZENIE WSPARCIA

Pobierz: Formularza uczestnika po zakończonej usłudze [ DOC]

1) Formularz rozliczenia wsparcia, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy, wskazujący zrealizowaną usługę, kwotę, liczbę pracowników, którzy wzięli udział w usłudze.

2) Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie.

3) Ankiety oceniające usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankietach wpisać daty ich wypełnienia)

4) Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

5) Potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! JAK?

 1.  WYBIERZ SZKOLENIE Z BUR – pamiętaj, by było aktualne, z możliwością dofinansowania
 2. ZŁÓŻ DOKUMENTY – jeśli jest kompletna, w ciągu 14 dni podpisujemy umowę o przyznanie wsparcia
 3. OTRZYMAJ REFUNDACJĘ – zwrot ustalonych kosztów na podstawie przedstawionej faktury

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 60 55, sylwia.swierczyk@inkubator.kalisz.pl  magdalena.wiczewska@inkubator.kalisz.pl

Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 736 11 60 wew. 27 i 28, ocwp@ocwp.org.pl

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

https://www.kip.kalisz.pl/wp-content/uploads/2017/03/EFS-6.5.png

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają:
Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego
do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Usługi podlegające refundacji:

 • Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe
 • Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa -50%

 Dodatkowe 20% dla:

 • przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracowników powyżej 50 roku życia
 • pracowników o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

UWAGA! Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości usługi.
Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
Jak skorzystać z dofinansowania?

 • Zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

i wskaż usługę, która Cię interesuje

 • Podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Operatorem/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia
 • Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę
 • Otrzymaj zwrot od 50 do maksymalnie 80% poniesionych kosztów

Okres trwania Projektu
1 marca 2017 r. – 29 lutego 2020 r.
Rekrutacja:
Rekrutacja do Projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu osiągniecia zaplanowanej liczby Uczestników, tj. 793 MMŚP (w tym 759 mikroprzedsiębiorstw, 27 małych przedsiębiorstw, 7 średnich przedsiębiorstw) oraz 2377 pracowników MMŚP, lub do czasu wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania Projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty.
Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane od kwietnia 2017 r.
 Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24,  63-400 Ostrów Wielkopolski (+48) 62 736 11 60 wew. 28, ocwp@ocwp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!
http://inwestujwkadry.kip.kalisz.pl/

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top