Od 9.01.2023r. rusza nabór na szkolenie stacjonarne “Pełna księgowość”

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Od 9.01.2023r. rusza nabór na szkolenie stacjonarne “Pełna księgowość”

Szanowni Państwo! Ostatnie 2 miejsca na bezpłatne szkolenie!

Informujemy Państwa, że od 9.01.2023r. od godz: 8:00 rusza nabór na bezpłatne szkolenie pt. „PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ”
Zapraszamy przedsiębiorstwa do skorzystania ze szkolenia. Na szkoleniu skupimy się na stworzeniu solidnych podstaw przygotowujących do pracy na stanowisku księgowy.

DLA KOGO?

dla 10 osób z Ostrowa Wielkopolskiego: właściciele przedsiębiorstw z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, pracownicy firm (osoby zatrudnione na umowie o pracę)

CEL SZKOLENIA:

 • nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym,
 • przygotowanie do wykonywania pracy w dziale finansowo-księgowym,
 • uczestnik po zakończonym szkoleniu zrozumie funkcjonowanie kont, księgowanie operacji gospodarczych,
 • zapozna się z aktualnymi przepisami prawa
 • pozna najważniejsze zasady dotyczące ewidencji środków trwałych, rozliczania wynagrodzeń, podatku VAT i CIT.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Akty prawne dotyczące rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości – KSR, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR).
 2. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Podstawowe okresy/terminy w rachunkowości.
 4. Sprawozdanie finansowe – części składowe.
 5. Podstawowe informacje dotyczące bilansu.
 6. Klasyfikacja i podział aktywów.
 7. Klasyfikacja i podział pasywów.
 8. Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania, podział kont.
 9. Księgi rachunkowe.
 10. Typy operacji gospodarczych.
 11. Dowody księgowe.
 12. Storno księgowe.
 13. Księgowania operacji bilansowych.
 14. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.
 15. Konta pozabilansowe.
 16. Rachunek zysków i strat.
 17. Pojęcie kosztów i przychodów.
 18. Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów.
 19. Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów.
 20. Wynik finansowy brutto i netto, obciążenia wyniku finansowego.
 21. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
 22. Ewidencja środków pieniężnych – księgowanie typowych operacji:
 • Operacja kasowe,
 • Zaliczki pieniężne,
 • Operacje bankowe.
 1. Przykładowe zapisy w księgach rachunkowych:
 • Rozrachunki z kontrahentami,
 • Ewidencja faktur kosztowych stanowiących koszt w momencie zakupu,
 • Koszty zużycia materiałów i energii,
 • Koszty usług obcych,
 • Zakup towarów i materiałów,
 • Rozchody magazynowe,
 • Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży materiałów i towarów,
 • Księgowanie operacji dotyczących sprzedaży usług.
 1. Środki trwałe:
 • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Przyjęcie środka trwałego, ustalenie wartości początkowej,
 • Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • Amortyzacja środków trwałych,
 • Ulepszenie środka trwałego,
 • Likwidacja środka trwałego,
 • Sprzedaż środka trwałego,
 • Zapisy w księgach rachunkowych,
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Rozliczania i ewidencja księgowa wynagrodzeń:
 • Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,
 • Rozliczenie wynagrodzenia od kwoty brutto do netto oraz narzuty kosztów pracodawcy,
 • Księgowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, składek ZUS, PPK oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Księgowanie dodatkowych składników wynagrodzenia oraz potrąceń,
 • Wypłata zasiłków chorobowych,
 • Księgowanie zasiłków chorobowych,
 • Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej,
 • Księgowanie wynagrodzeń z tytułu umowy cywilno-prawnej składek ZUS, PPK oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Rozliczenie kosztów podróży służbowych,
 • Księgowanie kosztów podróży służbowych.
 1. Księgowanie kosztów równolegle prowadzonych w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 4. Księgowanie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
 5. Księgowanie kosztów i przychodów finansowych.
 6. Naliczanie i księgowanie różnic kursowych.
 7. Podatek VAT:
 • Najważniejsze zasady związane z rozliczaniem podatku VAT naliczonego i należnego,
 • Podatnik podatku VAT, Rejestr podatników VAT tzw. „Biała lista”,
 • Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Stawki podatku VAT,
 • Obowiązek podatkowy VAT, Odpłatna dostawa towarów/Odpłatne świadczenie usług,
 • Dokumentacja VAT,
 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności,
 • WNT, WDT,
 • Odliczenie podatku naliczonego,
 • Samochody w firmie,
 • Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów,
 • Rejestry VAT,
 • Rozliczanie podatku VAT naliczonego i VAT należnego w trakcie miesiąca,
 • Rozliczanie podatku VAT na koniec okresu,
 • „Złe długi” w VAT,
 • Jednolity Plik Kontrolny,
 • Rozrachunki publiczno-prawne (z tytułu VAT).
 1. Ewidencja kapitałów:
 • Klasyfikacja kapitałów własnych i ich podział w bilansie,
 • Tworzenie i zmiany w kapitale podstawowym, zapasowym i rezerwowym,
 • Wynik finansowy brutto i netto,
 • Rozliczenie wyniku finansowego.
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Wynik finansowy bilansowy a podatkowa podstawa opodatkowania:
  • Różnice trwałe (stałe) pomiędzy przychodami i kosztami według prawa bilansowego i podatkowego,
  • Różnice okresowe pomiędzy wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym,
 • Zaliczki,
 • Rozliczenie roczne,
 • Ulga za złe długi.
 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego:
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
 • Inwentaryzacja,
 • Wycena rozrachunków, składników aktywów trwałych i obrotowych, wycena walutowa,
 • Przykładowe sprawozdanie finansowe.
 1. Ustalenie bilansu otwarcia i wykonanie przeksięgowań na początku roku obrotowego.

HARMONOGRAM:

 • 14 styczeń 2023r. (sobota) 7 h
 • 21 styczeń 2023r. (sobota) 6h
 • 22 styczeń 2023r. niedziela)
 • 4 luty 2023r. (sobota) 6 h
 • 5 luty 2023r. ( niedziela) 6h
 • 18 luty 2023r. (sobota) 6h
 • 19 luty 2023r. (niedziela) 6h
 • 4 marzec 2023r. (sobota) 7h

Przypominamy!

Szkolenie potrwa 50 godzin stacjonarnie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie e-mailem formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@ocwp.org.pl 9.01.2023r. od godz. 8:00. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz Docx | Pobierz PDF

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Projekt pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

 

Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski pn. Biznes ma wielkie oczy…cykl reportaży połączonych z wywiadem z właścicielami ostrowskich firm.

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top