Klauzula informacyjna RODO

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administrator danych
Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000167015, NIP 6222504106, REGON 251592434, zwany dalej „OCWP”
II. Inspektor Ochrony Danych
W OCWP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ocwp.org.pl lub pisemnie (na adres siedziby OCWP). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Kategorie danych osobowych
OCWP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe (e-mail, telefon),
 • dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane służące do badania zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka, dochody, zobowiązania oraz wydatki, dane dotyczące edukacji i szkolenia,

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez OCWP w następujących celach:

 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z OCWP, w tym w celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, dokonania badania zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z OCWP – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO,
 • zabezpieczenia spłaty zaciągniętych pożyczek – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • zarządzania ryzykiem, w tym dokonania oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji przez OCWP czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne OCWP – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez OCWP w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec OCWP, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez OCWP – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
OCWP będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez czas obowiązywania umowy zawartej z OCWP, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na OCWP w związku z prowadzeniem działalności w przedmiocie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej i szkoleniowo-doradczej oraz realizacji zawartych z przedsiębiorcami umów pożyczek – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OCWP (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat),
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez OCWP – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla OCWP oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym OCWP jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od OCWP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Zarządy Województw, Komisja Europejska oraz organy administracji publicznej, lub inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,
 3. biura informacji gospodarczej, działające na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu OCWP na podstawie zawartej z OCWP umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz OCWP usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z OCWP, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych OCWP występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia), których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Zarządy Województw.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez OCWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu OCWP, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez OCWP – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez OCWP, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez OCWP.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
X. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia
i realizacji umowy; w przypadku niepodania danych osobowych OCWP zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top