EduAkcja w podregionie kaliskim

EDUAKCJA W PODREGIONIE KALISKIM

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Osoby pracujące i osoby bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 • W przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymagane jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu.
 • W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 • Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej [WZÓR] [FORMULARZ]

UWAGA!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 12 sierpnia br. od godziny 8:00 do 19 sierpnia br. do godziny 15:00 otwieramy nabór do projektu „EduAkcja w podregionie kaliskim” skierowanego do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zamieszkujących lub pracujących w powiecie ostrowskim, ostrzeszowskim, krotoszyńskim i kępińskim.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru.

Usługi, na które uczestnik projektu stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 września 2021 i kończyć najpóźniej do 28 lutego 2022.

Poziom dofinansowania dla osób bezrobotnych wynosi do 95 %, a dla osób pracujących do 85%.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł netto.

Szkolenia muszą znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) oraz kończyć się zdobyciem kwalifikacji, co będzie potwierdzone zdanym egzaminem.

Prosimy aby wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z wydrukowaną kartą usługi oraz wymaganymi zaświadczeniami przesłać na nasz adres (OCWP ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp.) lub włożyć do naszej skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku.

Usługi podlegające refundacji:

Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe.

Poziom dofinansowania

 • max 85% dla osób pracujących
 • max 95% dla osób bez pracy

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto. Osoby biorące udział w projekcie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielone w ramach POWER.

Jak skorzystać z dofinansowania?

 • zapoznaj się z Bazą Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl i wskaż usługę, która Cię interesuje,
 • podpisz umowę z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Wnioskodawcą/Partnerem) i otrzymaj ID wsparcia,
 • skorzystaj z wybranej usługi i zapłać fakturę,
 • otrzymaj zwrot 85% lub 95% poniesionych kosztów

Okres trwania projektu

01.01.2020 – 30.06.2022

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa od 01.2020 do 04.2022 lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników tj. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – 687 osób, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 686 osób.

Zapoznaj się:

 • Regulamin EduAkcja w podregionie kaliskim [PDF]
 • Umowa [PDF]
 • Instrukcja obsługi Bazy Usług Rozwojowych [PDF]
 • Wizualizacja danych – koszt osobogodziny brutto [XLSX]

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz rekrutacyjny [DOC] [PDF]
 • Formularz rozliczenia wsparcia [DOC]
 • Formularz uczestnika dot. sytuacji na rynku pracy po zakończonej usłudze [DOC]

Pamiętaj o dołączeniu do formularza karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

Aby otrzymać refundację kosztów, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz rozliczenia wsparcia stanowiący załącznik nr 3 do Umowy – jako załącznik
 • Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej
  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zawierające tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie
 • Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR
  zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych (na ankiecie należy wpisać datę jej wypełnienia)
 • Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe
  (np. faktura, rachunek) zawierający dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Potwierdzenie bezgotówkowej zapłaty za dowód księgowy
  (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, wyciąg bankowy
 • Dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji – jeśli dotyczy – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Formularz uczestnika dot. sytuacji na rynku pracy – jako załącznik

Formularz rozliczenia wsparcia [DOC]
Formularz uczestnika dot. sytuacji na rynku pracy po zakończonej usłudze [DOC]

Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z powiatów: kaliskiego, m. Kalisz, pleszewskiego, jarocińskiego – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz tel. 62 765 60 55, sekretariat@kip.kalisz.pl
 • Uczestnicy z powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 28, izabela_poprawa@ocwp.org.pl

 

Zapraszamy do punktów informacyjnych:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
Ul. Sienkiewicza 26a
63-600 Kępno
Tel. 62 78 211 01

Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw
Ul. Zdunowska 12
63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725 06 23

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
Plac Borek 17,
63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 730 33 89

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top