Akademia kompetencji sektora finansowego

Fundusze EU

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 495 z 550 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski. Łącznie w Projekcie planowane jest objęcie wsparciem 550 pracowników z 225 przedsiębiorstw, spełniających kryteria udziału w projekcie, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Dofinansowanie projektu: 4 245 481,65

Wartość projektu: 5 058 931,65

Uwaga!!! OSTATNI NABÓR!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 09.05.2023 od godz. 9:00 do 15.05.2023 do godz. 15:00
lub do wyczerpania alokacji 500 tys. zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: „Akademia kompetencji sektora finansowego”

W przypadku usług rozwojowych obowiązują następujące limity tj. 11.832,00 zł  w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo lecz nie więcej niż 4.500,00 zł na 1 uczestnika szkoleń.

Przedsiębiorstwo oddelegowuje do udziału w projekcie pracowników, którzy mogą skorzystać z max. 3 usług rozwojowych.

Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 1 lipca 2023 r. i kończyć się później niż 31 sierpnia 2023 r.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić:

 • umowę o pracę pracownika kierowanego do projektu,
 • a w przypadku przedsiębiorców nie mających głównego PKD z sekcji K (PKD rozpoczynające się od nr 64, 65 lub 66) należy przedstawić umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowy lub Finansowym wraz
  z 2 fakturami z ostatniego pół roku.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 

 • posiadają wiodące PKD w sekcji K – 5 pkt.
 • nie korzystali ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 – 5 pkt
 • dokonają wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • dokonają jednorazowo wyboru co najmniej 2 usług z Bazy Usług Rozwojowych – 3 pkt
 • prowadzą działalność gospodarczą do dnia złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej):
 • poniżej 6 miesięcy – 1 pkt
 • od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 2 pkt
 • od 1 roku do 2 lat – 3 pkt
 • powyżej 2 lat do 5 lat – 4 pkt
 • powyżej 5 lat – 5 pkt
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
 • kobiety – 4 pkt
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

W pierwszej kolejności należy wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2, a następnie złożyć wniosek poprzez portal https://aksf.e-ocwp.pl

Po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe,
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej
 2. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / Dyplomowany pracownik bankowy
 3. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
 4. Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA
 5. Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
 6. Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
 7. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 8. Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
 9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem banku spółdzielczego, firmy pośrednictwa finansowego
 10. Wypełnianie funkcji określanej jako kluczowa w banku spółdzielczym, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i metodyką UKNF
 11. Zwinne zarządzanie projektami w banku spółdzielczym
 12. Zarządzanie ryzykami teleinformatycznymi w świetle najnowszych regulacji europejskich i polskich: Wytyczne EBA dot. ryzyka ICT oraz bezpieczeństwa (EBA, 2019)
 13. Stosowanie podstawowych zasad zrównoważonego finansowania ESG w praktyce finansowej
 14. Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie
 15. Prowadzenie restrukturyzacji kredytowej klienta banku spółdzielczego w sytuacji trudnej
 16. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 17. Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 11.832 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania:

 • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2,
 • Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
  Ważne! – Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).
 • dla każdego przedsiębiorstwa zostanie nadany login i hasło do elektronicznego systemu obsługi wniosków,
 • przedsiębiorca składa elektronicznie wniosek na stronie na stronie aksf.e-ocwp.pl, który będzie dostępny w terminie ogłoszonego naboru,
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych zweryfikowana zostanie poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury,
 • podpisz umowę wsparcia,
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Okres trwania projektu:

01.06.2021 – 30.09.2023

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, 4 razy w roku, przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Gdzie się zgłosić?

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Agnieszka Poprawa tel. 576 060 690, e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl
lub
Monika Krakowska tel. 577 100 223, e-mail: monika_krakowska@ocwp.org.pl

 • Regulamin rekrutacji [POBIERZ]
 • Wykluczenia de minimis [POBIERZ]
 • Zał. 6 – Wzór umowy o refundację [POBIERZ]
 • Zał. 7 – Rekomendacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Finansowym – obowiązuje od 1.12.2020 [POBIERZ]
 • Obszary tematyczne dla sektora finansowego z kwotami [POBIERZ]
 • Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [POBIERZ]
 • Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP pdf [POBIERZ]
 • Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP docx [POBIERZ]
 • Zał. 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika [POBIERZ]
 • Zał. 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pdf [POBIERZ]
 • Zał. 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis docx [POBIERZ]
 • Zał. 5 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis [POBIERZ]
 • Lista rankingowa nr 2 w 2023 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 1 w 2023 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 3 w 2022 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 2 w 2022 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 1 w 2021 r. [PDF]
 • Lista rankingowa nr 1 w 2022 r. [PDF]
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top