Akademia kompetencji menedżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Fundusze EU

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pn. „Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”.

Uwaga ostatni nabór!!!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 28.06.2023 od godz. 9:00 do 04.07.2023 do godz. 15:00
lub do wyczerpania alokacji 1 mln zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu:
Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Ważne! Z uwagi na wyczerpanie limitu – do projektu nie przyjmujemy już właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników!

Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli, kadrę kierowniczą oraz kadrę, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona
od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.

 2. małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.

 3. średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi
16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego
na pracownika).

Ważne: Usługi doradcze dot. analizy lub usługi rozwojowe dla firm posiadających już analizę, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 28.07.2023 r., a kończyć później niż 31.10.2023 r.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) – 10 pkt.

 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

  • kobiety – 4 pkt

  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Wniosek należy złożyć poprzez portal https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl/

następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni roboczych należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.

Celem projektu jest poprawa zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego w 200 firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji w zakresie cyfryzacji przez min. 90% z 400 objętych wsparciem uczestników projektu do września 2023 roku poprzez refundację usług rozwojowych.

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze. Liczba właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników objętych wsparciem w ramach projektu może wynieść max 40 osób. Podczas ostatniego naboru został wyczerpany limit Jednoosobowych Działalności Gospodarczych niezatrudniających pracowników.

Refundacji podlegać będą:

 • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych,
 • usługi rozwojowe, szkoleniowe bądź doradcze wynikające z opracowanej analizy.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) –https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 • mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.
 • małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.
 • średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Obszary tematyczne:

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w:

 • Obszarze organizacyjnym:
  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Obszarze technologii:
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Obszarze procesów:
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Jak skorzystać z dofinansowania

 • przedsiębiorca składa elektronicznie wniosek na stronie na stronie https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl, który będzie dostępny w terminie ogłoszonego naboru,
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych zweryfikowana zostanie poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów,
 • podpisz umowę wsparcia,
 • skorzystaj z usług rozwojowych i zapłać faktury,
 • otrzymaj zwrot od 80 do 100%.

Okres trwania projektu

01.01.2022 – 30.09.2023

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, minimum 4 razy w roku, przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora/Partnera.

Gdzie się zgłosić?

 • Uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.
  SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o,
  ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice,
  tel. 578 632 000, patrycja.krawczyk@smgkrc.com
  tel. 730 507 073, tel. 32 203 74 54, malgorzata.kalinka@smgkrc.com
 • zał. 7. Umowa wsparcia [PDF]
 • zał. 8. Minimalny zakres analizy [PDF]
 • zał. 9. Opis kompetencji menedżerskich [PDF]
 • zał. 11. Kalkulator wkładu własnego [XLSX]
 • zał. 12. Zasady dot. wkładu w wynagrodzeniu [PDF]
 • Regulamin rekrutacji [PDF]
 • Wykluczenia de minimis [PDF]
 • zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [PDF]
 • zał. 2. Oświadczenie o speł. kryt. MŚP i powiązaniach [PDF] [DOC]
 • zał. 3. Formularz zgłoszeniowy pracownika właściciela [PDF]
 • zał. 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [PDF] [XLSX]
 • zał. 5. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis [PDF]
 • zał. 6. Oświadczenie dot. wysokości wkładu własnego wynagrodzenia [PDF] [DOC]
 • zał. 10. Formularz wykonania usługi doradczej [DOC]
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top