Akademia Aktywności Zawodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020

Akademia aktywności zawodowej

 

Oś Priorytetowa 8
ZATRUDNIENIE

Działanie 8.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Rekrutacja ciągła od STYCZNIA 2020 r do PAŹDZIERNIKA 2020 r

GRUPA DOCELOWA:

 osoby pozostające bez pracy (36 os. bezrobotnych oraz 24 os. bierne zawodowo);
 osoby w wieku 30 lat i więcej;
 mieszkańcy powiatu: pabianickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, łaskiego, sieradzkiego (województwo łódzkie).

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi załącznikami, należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 lub przesłać w formie papierowej za pomocą poczty na adres Biura.

Wymagane załączniki (o ile dotyczy):

 zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej;
 urzędowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ dokument potwierdzający stan zdrowia

GRUPA I

→ Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF            AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU | Pobierz PDF

→ Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs księgowości komputerowej – tura II | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs prawo jazdy kat. C Pobierz PDF     AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs księgowości komputerowej Pobierz PDF

 Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF    AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU (24.09.2020r.) | Pobierz PDF

 Lista uczestników | Pobierz PDF   AKTUALIZACJA LISTY UCZESTNIKÓW (24.09.2020r.) | Pobierz PDF

 

GRUPA II

 Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF        AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej – grupa B | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej – grupa A | Pobierz PDF

 Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF

 Lista uczestników | Pobierz PDF

 

GRUPA III

 Harmonogram pośrednictwo pracy |   Pobierz PDF         AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – grupa C | Pobierz PDF

 Harmonogram szkolenia – Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – grupa B | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – grupa A | Pobierz PDF

→ Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF    AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU | Pobierz PDF

→ Lista uczestników |Pobierz PDF      AKTUALIZACJA LISTY UCZESTNIKÓW (17.12.2020r.) | Pobierz PDF

 

GRUPA IV

 Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF            AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU | Pobierz PDF

 Harmonogram szkolenia – Asystent księgowości z obsługą komputera – grupa B | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Asystent księgowości z obsługą komputera – grupa A Pobierz PDF

 Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF

 Lista uczestników | Pobierz PDF  

 

GRUPA V

 Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej, zależnej | Pobierz PDF

→ Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF       Harmonogram doradztwa zawodowego |  Pobierz PDF.

→ Lista uczestników | Pobierz PDF

 

GRUPA VI

 Harmonogram pośrednictwo pracy | Pobierz PDF

→ Harmonogram szkolenia – Kurs magazyniera z obsługą komputera | Pobierz PDF

→ Harmonogram doradztwa zawodowego | Pobierz PDF

→ Lista uczestników | Pobierz PDF

Cel projektu: Wzrost poziomu zatrudnienia wśród 60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (33K/27M) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, łaskiego, zduńsko-wolskiego, pabianickiego, poddębickiego w woj. łódzkim w wyniku udzielania kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego (w okresie 01.2020-04.2021).

Grupa docelowa: 60 osób (33 Kobiety/27Mężczyzn), osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostałe bez pracy (36 bezrobotnych oraz 24 biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, łaskiego, zduńsko-wolskiego, pabianickiego, poddębickiego w województwie łódzkim, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności:

 kobiety – 33 kobiety
 os. z niepełnosprawnościami 4M/1K
 os. długotrwale bezrobotne 4M/1K
 os. o niskich kwalifikacjach 13M/4K
 os. w wieku 50 lat i więcej 6M/2K

Kobiety nie muszą spełniać dodatkowych przesłanek, gdyż̇ zostały uznane za osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Przewiduje się, że min. 8kobiet będzie spełniać dodatkowe przesłanki trudnej sytuacji na rynku pracy.

W tym:

→ min. 30% Uczestników (18 os.) z obwodu miast średnich: Pabianice/Sieradz/Wieluń/Zduńska Wola
 min. 60% Uczestników (36 os.) z obwodu powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego w XII.2018:- pabianicki – 6,9; – wieluński – 6,6; – zduńskowolski – 7,0; – poddębicki – 6,6; – łaski – 8,0

Zadania w ramach Projektu:

→ identyfikacja potrzeb Uczestników oraz utworzenie IPD/ poradnictwo zawodowe
 szkolenia zawodowe (co najmniej 30% Uczestników uzyska kompetencje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby niepełnosprawnej)
 staże zawodowe
 pośrednictwo pracy

Dodatkowo dla Uczestnika zaplanowano:

 materiały szkoleniowe
 catering
 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 zwrot kosztów dojazdu
 ubezpieczenie NNW
→ stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz.)
 stypendium stażowe (1 057,60 zł/miesięcznie)

W ramach realizacji projektu „Akademia aktywności zawodowej” osoby podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, które po zakończeniu udziału w projekcie pomogą na podjęcie pracy.

 60 osób podniesie kompetencje zawodowe
 20 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe
 27 osób podejmie pracę

Udział w projekcie:

 Regulamin | Pobierz PDF
 Formularz rekrutacyjny | Pobierz PDF | Pobierz DOC
 Oświadczenie uczestnika projektu RODO | Pobierz PDF
 Oświadczenie uczestnika projektu (wypełniane w dniu pierwszego wsparcia) | Pobierz PDF

Dokumentacja dla Uczestników Projektu:

→ Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotów kosztów dojazdu | Pobierz PDF
 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (doradztwo/pośrednictwo/szkolenia/staż)Pobierz DOC
 Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu | Pobierz DOC
→ Oświadczenie osoby dowożącej | Pobierz DOC
→ Oświadczenie Uczestnika – osoby dowożonej | Pobierz DOC
→ Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną | Pobierz DOC

Wartość projektu: 684 532, 51 zł

Wartość dofinansowania: 616 079, 25 zł

Wkład ze środków europejskich: 581 852, 63 zł
Wkład ze środków dotacji celowej: 34 226, 62 zł

Projekt realizowany w terminie od 01.01.2020r do 30.04.2021r

Biuro Projektu:

ul. Kościuszki 5 pok. 22
98 – 200 Sieradz
Tel.: (43) 828 – 50 – 78

Koordynator projektu:

Monika Karlińska
Tel.: 720 – 864 – 443
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top