Zamawiający:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Szkolna 24,

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa Pośrednictwa Pracy o charakterze indywidualnym (CPV 80500000-9) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa pośrednika pracy skierowana jest do 60 osób w podziale na 5 grup, gdzie 1 grupa obejmuje 12 Uczestników projektu. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą 1 grupy obejmująca pośrednictwo pracy indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika Projektu, czyli łącznie 96 godzin spotkań indywidualnych.

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku na usługę Pośrednictwa Pracy I Pobierz DOC