Pożyczka EKOenergetyczna III

Pożyczka Ekoenergetyczna III

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie

Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna III zapewnia bezpośrednie wsparcie Ostatecznym Odbiorcom (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:

 • produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
 • poprawy efektywności energetycznej,
 • produkcji energii z OZE,
 • zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać  Pożyczkę EKOenergetyczną III oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

 • kwota pożyczki do 800 000,00 zł
 • oprocentowanie 5,68% ( z pomocą de minimis) lub 2,84% (z pomocą de minimis w przypadku preferencji) lub od 6,68% (w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis).
 • okres spłaty do do 120 miesięcy (standardowo) lub do 132 miesięcy (preferencje)
 • możliwość karencji do 12 miesięcy (standardowo) lub do 18 miesięcy (preferencje)
 • nie wymagamy wkładu własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach Pożyczkę EKOenergetyczną III
 • dostępna również dla start-upów
 • bez dodatkowych opłat i prowizji

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

ZAPOZNAJ SIĘ:

 • Regulamin Pożyczka EKOenergetyczna III |Pobierz pdf
 • Karta Produktu Pożyczka EKOenergetyczna III|Pobierz pdf
 • Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej |Pobierz PDF
 • Tabela opłat Pożyczka EKOenergetyczna III | Pobierz pdf
 • Raport zanieczyszczenia środowiska | Pobierz PDF

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ:

 • Lista kontrolna do wniosku [ wymagane dokumenty do wniosku o pożyczkę związane z wnioskiem i zabezpieczeniem pożyczki]   |Pobierz pdf

Wniosek o pożyczkę

 • Wniosek o pożyczkę – Pożyczka EKOenergetyczna III| Pobierz pdf |Pobierz doc
 • Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobisty wnioskodawcy|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1b – Informacje na temat Wnioskodawcy | Pobierz docx |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis | Pobierz doc  |Pobierz pdf
 • Załącznik nr 3 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis |Pobierz xlsx
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie do wniosku o pożyczkę – status MŚP|Pobierz pdf
 • Załącznik nr 5A – dane finansowe – uproszczona księgowość |Pobierz xlsx
 • Załącznik nr 5B – dane finansowe – pełna księgowość |Pobierz xlsx

Dokumenty do wniosku:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ZUS, US |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Konsumenta ( BIG) [wypełniany przez wnioskodawcę i jego współmałżonka (wspólność majątkowa)]  |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy ( BIG) [wypełniany przez wnioskodawcę]  |Pobierz pdf
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka (wspólność majątkowa)|Pobierz pdf

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA ZWIĄZANE Z USTANOWIENIEM ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI:

Poręczenie wekslowe:

 • Załącznik nr 1 –   kwestionariusz osobisty poręczyciela [wypełniany przez poręczyciela i jego współmałżonka (wspólność majątkowa)] |Pobierz pdf
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Poręczyciela |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Konsumenta ( BIG) – [wypełniany przez poręczyciela] |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy ( BIG) – [wypełniany przez poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą]  |Pobierz pdf

Hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej:

 • Załącznik nr 1a – kwestionariusz osoby trzeciej – Hipoteka [wypełniany przez osoby trzecie – właścicieli nieruchomości udzielających zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki] |Pobierz pdf

1.1 Obszary preferencji – w ramach Instrumentu Finansowego preferowane będą Jednostkowe Pożyczki przeznaczone:

a) na inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, o których mowa w Załączniku I do raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie

b) preferencja dotyczy przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

1.2 Preferencje związane z Jednostkowymi Pożyczkami, z których mogą skorzystać Ostateczni Odbiorcy, polegają na:

a) wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej Pożyczki, o maksymalnie 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki,

b) wydłużeniu okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki, o maksymalnie 12 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej Pożyczki;

c) stosowaniu oprocentowania od 2,84%

Preferencje, o których mowa powyżej, mogą występować łącznie w ramach  jednej Jednostkowej Pożyczki.

Preferencje wskazane wyżej w ust. a) nie dotyczą zakupu niskoemisyjnych środków transportu, natomiast preferencje z pktu b) dotyczą wyłącznie inwestycji wskazanych w pkcie 5.1 Metryki.

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej konieczne jest udokumentowanie wydatkowania środków pożyczki, poprzez złożenie Rozliczenia Pożyczki wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków pożyczki, celem ich skontrolowania i zatwierdzenia przez Pożyczkodawcę.

→ Formularz rozliczenia | Pobierz XLS

Wypełniony Formularz rozliczenia należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów oraz przesłać drogą elektroniczną (wersja edytowalna) na adres: anna_zurawlew@ocwp.org.pl

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jednostkowe pożyczki mogą być oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, 

W kwestii weryfikacji spełnienia warunków uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Funduszu Pożyczkowego lub weryfikacji samodzielnej wg Listy sektorów wykluczonych.

     → Lista sektorów wykluczonych | Pobierz PDF

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.

W ramach Pożyczki EKOenergetycznej III finansowane są przedsięwzięcia, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego.

Pożyczka EKOenergetyczna III może być udzielona przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w sposób stały na terenie województwa wielkopolskiego (siedziba lub oddział)

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, tj.:

a) Typy przedsięwzięć, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub dokumencie go zastępującym, w tym:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie;

W przypadku ww. przedsięwzięć środki mogą być przeznaczone również na przeprowadzenie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej, wyłącznie jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku ww. przedsięwzięć udzielenie Jednostkowej Pożyczki uwarunkowane jest wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub efektywności energetycznej (audytu ex ante). Pożyczka może zostać udzielona na inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 10% w stosunku do stanu wyjściowego, tj. sprzed realizacji inwestycji, określonego w audycie energetycznym lub audycie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte Pożyczką musi wynikać z audytu, zweryfikowanego na etapie oceny wniosku o udzielenie Pożyczki.

b) budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;

c) budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;

d) zakup nie starszych niż 2 lata (decyduje rok produkcji) niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną, a także pojazdy hybrydowe);

e) rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;

f) budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii;

g) inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

Środki Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków objętych wsparciem uprzednio lub planowanych do objęcia wsparciem ze środków Unii Europejskiej lub krajowych środków publicznych lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (możliwe jest łączenie środków z Jednostkowej Pożyczki z innym finansowaniem w ramach tego samego wydatku pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa);
 2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem finansowania, o którym mowa w 4 Regulaminu, w tym wydatków obrotowych Ostatecznego Odbiorcy;
 3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione;
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. finansowanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą;
 6. finansowanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych, z wyłączeniem podatku od towarów i usług;
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w województwie wielkopolskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, w tym o niskich wygranych; 
 8. finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;
 9. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu[1];
 10. finansowanie zakupu aktywów finansowych;
 11. finansowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 12. finansowanie instalacji do współspalania biomasy z węglem;
 13. finansowanie inwestycji w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas;
 14. finansowanie inwestycji opierających się o energię spadku wody, a polegających na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz inwestycji niezgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną;
 15. finansowania inwestycji niezgodnych z obowiązującymi programami ochrony powietrza;
 16. finansowania wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

[1]  Jako nieruchomość przeznaczoną do obrotu należy rozumieć nieruchomość, która w okresie obowiązywania Jednostkowej Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pośrednika II stopnia, w całości lub w części będzie przedmiotem zbycia, zamiany, oddania w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do spółki lub będzie przedmiotem innej umowy o podobnym charakterze.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Alicja Vogel

tel.: 62 736 11 60 wew. 26
tel. kom.: 535 523 023

e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl

Ostrowski Funduszu Pożyczkowy w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Fusińska – Kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska – Specjalista Finansowy OFP
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Anna Żurawlew – Specjalista OFP
e-mail:anna_zurawlew@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego wniosku o pożyczkę wraz kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top