Projekt “Kompetencje dla sektora finansowego” mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 w ramach projektu „Kompetencje dla sektora finansowego”

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 152 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego i ubezpieczeniowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

 • usługi szkoleniowe, wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6.812 zł netto.

1. wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid

2. na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności.

 • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową refundacyjno-zaliczkową.
 • Wsparcie w ramach Projektu będzie odbywać się poprzez refundację, połączoną z zaliczką, kosztów i dotyczy działań szkoleniowych zgodnie z rekomendacją RS.
 • Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej to koszt 400 zł. Sektorowa Rada ds. Finansów zgodnie z rekomendacją, która stanowi zał. 4 do Regulaminu określa liczbę godzin szkolenia w przedziale minimum 4 h – maximum 24 h.
 • Wsparcie w postaci refundacyjno-zaliczkowej usług rozwojowych udzielone w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie.
 • Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
 • Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.

01.10.2020 – 31.07.2021

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.10.2020 do 30.04.2021.

 • uczestnicy z województw – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie zgłaszają się do Lidera projektu – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 27, mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl
 • uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie zgłaszają się do Partnera projektu – SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54, mail: agnieszka.mitka@smgkrc.com
 • zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [DOC] [PDF]
 • zał. 1a. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP [DOC] [PDF]
 • zał. 1b. Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika [DOC] [PDF]
 • zał. 1c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [XLSX] [PDF]
 • zał. 1d. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis [DOC] [PDF]
 • zał. 1e. Oświadczenie pracownika właściciela [DOC] [PDF]
 • zał. 2. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [DOC]
 • Rekomendacja nadzwyczajna [PDF]
 • Regulamin rekrutacji [PDF]
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top