Kompetencje dla sektora telekomunikacji

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora telekomunikacji (PKD z sekcji J – działalność telekomunikacja, tj. nr PKD 61.1; 61.2; 61.3; 61.9) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 153 z 170 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa z obszaru Polski. Łącznie w Projekcie planowane jest objęcie wsparciem 170 pracowników z 85 przedsiębiorstw, spełniających kryteria udziału w projekcie, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe,
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Obszary tematyczne dla sektora Telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa:

 1. Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 2. Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 3. Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 4. Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 5. Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 6. Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 7. Obsługa klienta
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista
 10. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer
 11. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert
 12. Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 13. Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 14. Radzenie sobie ze stresem
 15. Budowanie i zarządzanie zespołem
 16. Praca w zespole
 17. Efektywna komunikacja
 18. Język branżowy angielski
 19. Język branżowy niemiecki
 20. Język branżowy francuski
 21. Język branżowy rosyjski

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. W przypadku usług rozwojowych obowiązują limity wynikające z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. 6.168,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 12.336,00 zł w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo.

Jak skorzystać z dofinansowania:

 • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2,
 • Usługi szkoleniowo-doradcze wybierają Państwo z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
  Ważne! – Wybrane usługi muszą widnieć w Bazie jako współfinansowane z EFS (opcja wyszukiwarki).
 • dla każdego przedsiębiorstwa zostanie nadany login i hasło do elektronicznego systemu obsługi wniosków,
 • przedsiębiorca składa elektronicznie wniosek na stronie na stronie kst.e-ocwp.pl, który będzie dostępny w terminie ogłoszonego naboru,
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych zweryfikowana zostanie poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury,
 • podpisz umowę wsparcia,
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Okres trwania projektu:

01.06.2021 – 31.05.2023

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, 4 razy w roku, przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Gdzie się zgłosić?

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski.,

Agnieszka Poprawa tel. 576 060 690, e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl
lub
Monika Krakowska tel. 577 100 223, e-mail: monika_krakowska@ocwp.org.pl

 • Regulamin rekrutacji [POBIERZ]
 • Wykluczenia de minimis [POBIERZ]
 • Zał. 6 – Wzór umowy o refundację [POBIERZ]
 • Zał. 7 – Rekomendacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa – obowiązuje od 1.12.2020 [POBIERZ]
 • Obszary tematyczne dla sektora telekomunikacji z cenami [POBIERZ]
 • Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [POBIERZ]
 • Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP [POBIERZ]
 • Zał. 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika [POBIERZ]
 • Zał. 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [POBIERZ]
 • Zał. 5 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis [POBIERZ]
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top