Regulamin Szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 1
SZKOLENIA

 1. Organizatorem szkoleń, jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000167015, NIP 6222504106, REGON 25159243
 2. Organizator realizuje szkolenia o tematyce i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.ocwp.org.pl w zakładce „Szkolenia”
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

§ 2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Warunkiem zgłoszenia na szkolenia jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na wybrane szkolenie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie wskazanego terminu, zgłoszenie uczestnictwa zostanie przyjęte na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Formularz zgłoszenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej organizatora www.ocwp.org.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@ocwp.org.pl lub dostarczyć bezpośrednio do biura Organizatora w Ostrowie Wielkopolskim lub Poznaniu.
 3. Organizator umożliwia również wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ocwp.org.pl.
 4. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia.
 6. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza o którym mowa powyżej w ust. 1 – 5 oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie.
 7. Organizator kontaktuje się z uczestnikami drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

§ 3
CENY SZKOLEŃ

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także ewentualne koszty posiłków (przerwy kawowe), zgodne z ofertą danego szkolenia.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za wybrane przez Uczestnika szkolenie, najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Płatność za szkolenie, może być dokonana w następujący sposób:
  1) gotówką w kasie Stowarzyszenia
  2) przelewem bankowym
  3) za pośrednictwem instytucji płatniczej – Przelewy24 (opcja dostępna wyłącznie w przypadku wysyłania formularza zgłoszenia, bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Organizatora tj. zgodnie z §2 ust. 3 niniejszego regulaminu)
 3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
 4. Uczestnik, po zapisaniu się na szkolenie w przypadku wybrania formy płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest automatycznie przekierowywany na stronę partnera systemu Przelewy24.
 5. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać osoby wyłącznie uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pośrednictwem którego następuje realizacja płatności.
 6. W celu realizacji płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera systemu Przelewy24.
 7. Korzystanie z płatności oferowanych przez instytucje płatnicze następuje poza systemem Administratora i nie ma on do nich dostępu ani nie ponosi odpowiedzialności za ich realizację.
 8. Korzystanie z płatności oferowanych przez instytucje płatnicze może wymagać dodatkowej akceptacji przez Użytkownika regulaminów i zasad wymaganych przez te instytucje.
 9. Regulamin instytucji płatniczej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm)

§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi dodatkowe prawo do rezygnacji ze szkolenia na warunkach określonych poniżej w ust. 2 i 3.
 2. O rezygnacji ze szkolenia należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informacje na adres e-mail Organizatora: szkolenia@ocwp.org.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej na poczet szkolenia w całości. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwróci wpłaconą na poczet szkolenia kwotę, pomniejszoną o 50% wartości wpłaconej kwoty – przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nieobecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie, na co Zgłaszający na szkolenia wyraża zgodę.
 4. Organizator dopuszcza możliwość wskazania Uczestnika zastępczego. Wskazania takiego można dokonać nadsyłając Organizatorowi na adres e-mail Organizatora: szkolenia@ocwp.org.pl pisma z informacją o przekazaniu miejsca oraz wpłaty nowemu Uczestnikowi wraz z wypełnionym nowym formularzem zgłoszenia zawierającym dane nowego Uczestnika.
 5. Niezależnie od powyższego Uczestnik będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może przesłać pocztą, faksem na nr 62 736 11 60 lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@ocwp.org.pl. Składając oświadczenie Uczestnik może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. W razie odstąpienia o umowy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz zwróci należności uiszczone na poczet ceny szkolenia nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy z którego dokonana została płatność, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w ustaleniu z Organizatorem szkolenia.

§6
ZMIANY TERMINU I ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia,
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zwróci wpłaconą kwotę w całości w terminie 5 dni od poinformowania przez Organizatora o odwołaniu szkolenia lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia osoba, która dokonała zgłoszenia i dokonała wpłaty ma możliwość udziału w szkoleniu w nowym terminie pod warunkiem poinformowania Organizatora o swojej decyzji drogą mailową na adres szkolenia@ocwp.org.pl w razie braku zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu w nowy terminie otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni od poinformowania przez Organizatora o odwołaniu szkolenia.
 4. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy z którego dokonana została płatność.
 5. W razie niemożności poprowadzenia szkolenia we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od wykładowcy, w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.

§7
REKLAMACJE

Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej przesłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.poz.922 z późniejszymi zmianami ).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia na szkolenie.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Szkolnej 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 4. Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji szkolenia, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 5. Organizator przestrzega zasad określony w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, o której mowa w ust. 1. Dane osobowe Uczestników oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców i usługodawców działających na rzecz Organizatora dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy organizacji szkolenia.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.ocwp.org.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób które dokonały uprzedniego zgłoszenia na szkolenie.

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top