ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach projektu: „Młodzi dają radę ”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU (PSYCHOLOG, DORADCA ZAWODOWY)

(data publikacji zapytania: 30.08.2017 r.)