ZAPYTANIA OFERTOWE

w ramach projektu: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy ”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Działaniu 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.03.02-30-0022/16

I. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

(data publikacji zapytania: 30.08.2017 r.)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularz oferty (DOC)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzenie spełniania warunków (DOC)

II. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

(data publikacji zapytania: 30.08.2017 r.)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularz oferty (DOC)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie potwierdzenie spełniania warunków (DOC)