Mała Pożyczka Inwestycyjna

Finansowanie

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Adresowana jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Dlaczego warto wybrać  MAŁĄ POŻYCZKĘ  INWESTYCYJNĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

 • kwota pożyczki od 20 000,00 zł do 500 000,00 zł
 • oprocentowanie od 7,17% w skali roku
 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ
 • do 50% pożyczki możną przeznaczyć na cele obrotowe
 • dostępna również dla start-upów
 • bez dodatkowych opłat i prowizji

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

Dokumenty podstawowe

 • Lista kontrolna do wniosku | Pobierz PDF
 • Wniosek o pożyczkę – MPI | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 1 – Informacje na temat Wnioskodawcy | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 2 – Kwestionariusz Osobisty Wnioskodawcy / Poręczyciela | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 2A – Kwestionariusz Osobisty Osoby Trzeciej udzielającej zabezpieczenia – hipoteka | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 3A – Dane finansowe – uproszczona księgowość | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 3B – Dane finansowe – pełna księgowość | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowania | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wnioskodawcy – status MŚP | Pobierz DOC
 • Oświadczenie o niezaleganiu ZUS, US | Pobierz DOC
 • Upoważnienie Konsumenta o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) I Pobierz DOC
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka/Poręczyciela | Pobierz DOC
 • Wyciąg z dowodu osobistego | Pobierz DOC

Dokumenty pomocnicze:

 • Regulamin MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA | Pobierz PDF
 • Oferta Specjalna MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ | Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielenia MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ | Pobierz PDF
 • Wzór Umowa Inwestycyjna | Pobierz PDF
 • Karta Produktu MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA | Pobierz PDF     AKTUALIZACJA | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.09.2022r. (AKTUALIZACJA) | Pobierz DOC
 • Tabela opłat MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA | Pobierz PDF

ARCHIWUM:

 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.07.2022r. | Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.06.2022r. |Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.03.2022r. | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA  od 1.02.2022r. | Pobierz PDF 
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA  od 1.01.2022r. | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA  od 1.12.2021r. | Pobierz PDF 
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.11.2021r. | Pobierz PDF
 •  Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.10.2021r. | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA od 1.01.2021r. | Pobierz PDF
 

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej konieczne jest udokumentowanie wydatkowania środków pożyczki, poprzez złożenie Rozliczenia Pożyczki zgodnie z poniższym Formularzem wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków pożyczki, celem ich skontrolowania i zatwierdzenia przez Pożyczkodawcę.

→ Formularz rozliczenia | Pobierz XLS

Przykład wypełnienia Formularza rozliczenia:

Wypełniony Formularz rozliczenia należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów oraz przesłać drogą elektroniczną (wersja edytowalna) na adres: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl w tytule wpisując „Rozliczenie – nr umowy inwestycyjnej”. Przykład: Rozliczenie – 1/JW/188/2020/MPI .

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jednostkowe pożyczki mogą być oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w przypadku:

     → inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

     → inwestycji w Start up’y;

     → inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa;

     → inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

W kwestii weryfikacji spełnienia warunków uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Funduszu Pożyczkowego lub weryfikacji samodzielnej wg Listy sektorów wykluczonych.

     → Lista sektorów wykluczonych I Pobierz PDF

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

 Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które weszło w życie 1 stycznia 2014, zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006.

W ramach MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ finansowane są przedsięwzięcia, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez:

 tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczenie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,

 rozszerzenie działalności,

 wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

 realizowanie nowych projektów,

 przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Środki z MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ nie mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

3) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

5) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych;

6) cele niezgodne z Celami Inwestycji;

7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

8) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

9) finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych innych niż określone, w kwocie przekraczającej 10 % wypłaconej Jednostkowej Pożyczki;

10) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

11) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

14) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

15) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

16) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

17) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;

18) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

19) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

20) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej;

21) finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych4 ;

22) finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej;

23) finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw;

24) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

1.Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy w ramach MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ.

2.Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie (zgodnie z celami wskazanymi w Regulaminie Małej Pożyczki Inwestycyjnej, § 6 pkt. 2).

3.Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Stowarzyszeniu OCWP Limitu MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA maksymalnie DWIE MAŁE POŻYCZKI INWESTYCYJNE, przy czym łączna wartość MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego Limitu MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE. Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie2 na województwo wielkopolskie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A.

BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Do jednych z takich Pośredników należy Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Z finansowania w ramach Projektu Jeremie2 może skorzystać przedsiębiorca:

 zatrudniający od 1 do 250 pracowników

 mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €

 posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie  województwa wielkopolskiego

 nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu

Stowarzyszenie OCWP w dniu 3 sierpnia 2021 r. zawarło z WFR Umowę Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 18/3/2021/LFII.

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 18/3/2021/LFII w kwocie: 1 191 176,46  zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Stowarzyszenie OCWP w dniu 12 listopada 2019 r. zawarło z WFR Umowę Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 7/2019/LFII.

„Dofinansowanie udzielone w ramach zawartej Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 7/2019/LFII, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Alicja Vogel

tel.: 62 736 11 60 wew. 26
tel. kom.: 535 523 023

e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl
e-mail: jeremie2@ocwp.org.pl

Ostrowski Funduszu Pożyczkowy w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Fusińska – Kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska – Specjalista Finansowy
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska – Specjalista Finansowy
e-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego wniosku o pożyczkę wraz kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top