Pożyczka na inwestycje w MŚP

Pożyczka na inwestycje w MŚP

W dniu 21.05.2024 roku Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ( OCWP) zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżerem Funduszu Powierniczego (MFP-BGK) Umowę Operacyjną w wysokości 10 mln zł (Wkład Funduszu Powierniczego).

Umowa Operacyjna nr 2/FELD/6223/2024/VII/EFRR/037 dotyczy powierzenia OCWP zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP. Dzięki wniesieniu przez OCWP dodatkowego wkładu własnego do Funduszu Szczegółowego, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą  10 869.565,22 mln zł.

W ramach zawartej umowy OCWP oferuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji. OCWP w ramach Pożyczki na inwestycje w MŚP planuje udzielić Jednostkowej Pożyczki co najmniej 13 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności
MŚP na terenie województwa łódzkiego.

Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Projektu pt. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027.

Wartość projektu: 10 869.565,22
Wkład UE w kwocie:10.000.000,00
Wkład OCWP: 869.565,22

Dlaczego warto wybrać  Pożyczkę na inwestycję w MŚP  oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

Maksymalna kwota pożyczki: do 3.000.000,00 zł *
* Stowarzyszenie OCWP zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwot pożyczek w związku z koniecznością osiągnięcia wskaźników wynikających z w/w Umowy Operacyjnej
   • nie wymagamy wkładu własnego

   • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach Pożyczkę na inwestycję w MŚP

   • dostępna również dla start-upów

   • bez dodatkowych opłat i prowizji

Okres spłaty:

dla Pożyczki w kwocie do 100.000,00 zł będącej mikropożyczkądo 60 miesięcy

dla Pożyczki w kwocie od 100.000,01 zł do 3.000.000,00 zł do 84 miesięcy

Okres karencji: 

·        dla Pożyczki w kwocie do 100.000,00 zł – do 6 miesięcy, 

·        dla Pożyczki w kwocie od 100.000,01 zł do 3.000.000,00 zł – do 12 miesięcy,

przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki i obowiązuje od dnia jej uruchomienia.

·        Oprocentowanie: 2% w skali roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 
 

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

ZAPOZNAJ SIĘ:

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ:

 • Lista kontrolna do wniosku [ wymagane dokumenty do wniosku o pożyczkę związane z wnioskiem i zabezpieczeniem pożyczki]   |Pobierz pdf

Wniosek o pożyczkę

 • Wniosek o pożyczkę – Pożyczka na inwestycje MŚP| Pobierz pdf |Pobierz doc
 • Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy|Pobierz PDF
 • Załącznik nr 2 Klauzula Informacyjna -RODO |Pobierz PDF
 • Załącznik nr 3A – Dane finansowe – uproszczona księgowość |Pobierz xlsx
 • Załącznik nr 3B – Dane finansowe – pełna księgowość |Pobierz xlsx
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis  |Pobierz pdf
 • Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis |Pobierz xlsx
 • Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o regionalną pomoc inwestycyjną | Pobierz xlsx

Dokumenty do wniosku:

 • Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP|Pobierz pdf
 • Oświadczenie Wnioskodawcy AML |Pobierz doc
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ZUS, US |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Konsumenta ( BIG) [wypełniany przez wnioskodawcę i jego współmałżonka (wspólność majątkowa)]  |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy ( BIG) [wypełniany przez wnioskodawcę] |Pobierz pdf
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka (wspólność majątkowa)|Pobierz pdf
 • Wyciąg z dowodu osobistego | Pobierz pdf

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA ZWIĄZANE Z USTANOWIENIEM ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI:

Poręczenie wekslowe:

 • Załącznik nr 1 –   kwestionariusz osobisty poręczyciela [wypełniany przez poręczyciela i jego współmałżonka (wspólność majątkowa)] |Pobierz PDF
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka (wspólność majątkowa)|Pobierz pdf
 • Upoważnienie Konsumenta ( BIG) – [wypełniany przez poręczyciela] |Pobierz pdf
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy ( BIG) – [wypełniany przez poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą]  |Pobierz PDF
 • Oświadczenie Karta/Ryczałt |Pobierz pdf
 • Oświadczenie KPIR | Pobierz pdf

Hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej:

 • Załącznik nr 1a – kwestionariusz osoby trzeciej – Hipoteka [wypełniany przez osoby trzecie – właścicieli nieruchomości udzielających zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki] |Pobierz pdf

Klauzule informacyjne:

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa:

 • które posiadają – najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej – siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w jednym z 9 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze*

 *Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Kutno, Łask, Opoczno, Ozorków, Radomsko, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola wymienione w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2023” (dane wg. stanu na maj 2021 r.),źródło: https://strategia.lodzkie.pl/strategia-rozwoju-wl-2030/

**Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w ‘Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych’, źródło: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1201-wykaz-regionalnych-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-wynikajacych-z-nich-niszspecjalizacyjnych

Preferencje, z których mogą skorzystać Ostateczni Odbiorcy polegają na:

 • zwiększeniu udziału wydatków obrotowych do poziomu 40% Jednostkowej Pożyczki i/lub
 • obniżeniu oprocentowania Jednostkowej Pożyczki do poziomu połowy oprocentowania możliwego do zastosowania w przypadku danej Jednostkowej Pożyczki.

 Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.:

Obligatoryjne:

– weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Fakultatywnie:

– poręczenie osób trzecich,

– hipoteka wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej,

– blokada środków na rachunku bankowym,

– inne zaakceptowane przez OCWP.

Jednostkowa Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na wsparcie Inwestycji Końcowych wpisujących się w typ projektu:

„Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne”

W ramach w/w typu projektu mogą być finansowane przykładowe inwestycje polegające na:

–  wzmocnieniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,

–  wsparciu rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (w prowadzaniutechnologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych).

Wyłącznie jako element projektu w ramach Jednostkowych Pożyczek, o których mowa powyżej, możliwe jest wsparcie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w MSP.

 1. Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
 • wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EFRR;
 • wydatki wspierające przeniesienie produkcji, o którym mowa w art. 66 Rozporządzenia Ogólnego;
 • spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego;
 • prefinansowanie wydatków, w części, na którą Ostateczny Odbiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Ostateczny Odbiorca;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;

oraz inne wydatki niekwalifikowane wskazane w podrozdziale 2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

 1. Zakup nieruchomości gruntowych może zostać sfinansowany w ramach środków z Jednostkowej Pożyczki na zasadach określonych w sekcji 3.9.2 pkt. 3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, przy czym określony w tym przepisie limit należy odnieść do wartości Jednostkowej Pożyczki. 
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 30% Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt 3 lit. a), przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej oraz niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy. W przypadku Jednostkowych Pożyczek udzielanych na zasadach korzystniejszych, niż rynkowe, finansowanie kapitału obrotowego odbywa się wyłącznie w formie pomocy de minimis. Niedopuszczalne jest finansowanie ze środków Jednostkowej Pożyczki wydatków obejmujących w szczególności:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy.
 3. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać więcej, niż jedną Jednostkową Pożyczkę, z zastrzeżeniem, że łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie może przekraczać kwoty 3.000.000,00 zł.
 4. Wydatkując środki Jednostkowej Pożyczki, Ostateczny Obiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego –sfinansowania ponoszonych wydatków ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Podwójne finansowanie oznacza np. więcej niż jednokrotne przedstawienie do rozliczenia pożyczki tego samego wydatku albo tej samej części wydatku ze środków UE/innych źródeł publicznych w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia).
 5. Kwalifikowanie wydatków na zakup samochodów osobowych oraz nieruchomości jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy są one związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością i finansowaną inwestycją, oraz powinno być poprzedzone wyczerpującą i szczegółową analizą, przeprowadzoną przez Partnera Finansującego, z punktu widzenia ich celowości wraz z zapewnieniem odpowiedniego śladu rewizyjnego.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Punkt Obsługi Klienta

ul. Kościuszki 5 lok. 22,
98-200 Sieradz
tel. kom.: 605 067 755

Sławomira Baszczyńska
e-mail:
slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl
Katarzyna Osiewała
e-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrowski Funduszu Pożyczkowy w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Fusińska – Kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska – Specjalista Finansowy OFP
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Anna Żurawlew – Specjalista OFP
e-mail:anna_zurawlew@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego wniosku o pożyczkę wraz kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

logotypy
Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top