Województwo dolnośląskie

Finansowanie

Pożyczka rozwojowa

Adresowana jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Dlaczego warto wybrać POŻYCZKĘ ROZWOJOWĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

 • kwota pożyczki do 1 000 000,00 zł
 • oprocentowanie  od 2,85%
 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ
 • dostępna również dla start-upów
 • bez dodatkowych opłat i prowizji

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

Dokumenty podstawowe

Dokumenty pomocnicze:

 • Regulamin Pożyczka Rozwojowa (obowiązujący od 1 czerwca 2023r.)| Pobierz PDF
 • Karta Produktu POŻYCZKA ROZWOJOWA | Pobierz PDF
 • Tabela opłat POŻYCZKA ROZWOJOWA | Pobierz PDF
 

Pożyczka Rozwojowa udzielona Przedsiębiorcy może być oprocentowana:

 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczonej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,  w wysokości od 2,85%

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Lista sektorów wykluczonych z pomocy de minimis | Pobierz PDF

W ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ finansowane będą:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższe cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:

→ wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,

→ rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

→ inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

 

Środki z Pożyczki Rozwojowej  nie mogą być przeznaczone na:

 1. Finansowanie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. Prefinansowanie wydatków, w części na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. Refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 4. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;
 6. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 7. Finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 8. Finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 9. Finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 10. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 11. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 12. Finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 13. Finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 14. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 15. Finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 16. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 17. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 18. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba, że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji Operacji.
 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

  1) dla Jednostkowej Pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki,
  2) dla Jednostkowej Pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% Jednostkowej Pożyczki,

  przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Uzyskane środki w ramach Pożyczki Rozwojowej muszą należycie udokumentowane w terminie:

 • do 90 dni – dla pożyczek o wartości do 500 000,00 zł, od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki,
 • do 180 dni – dla pożyczek powyżej 500 000,00 zł, od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty (jeśli dotyczy).

Kontakt

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

Alicja Vogel
tel.: 62 736 11 60 wew. 26
tel. kom.: 535 523 023
e-mail: alicja_vogel@ocwp.org.pl
 

Ostrowski Fundusz Pożyczkowy w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Fusińska – Kierownik Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego
e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska – Specjalista Finansowy
e-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska – Specjalista Finansowy
e-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

tel.: 62 736 11 60 wew. 25

 

BIURO ZAMIEJSCOWE

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Kolejowa 8, 58-100 Świdnica

tel.kom: 603 800 629
e-mail: biuro@dolnoslaskiinkubator.pl   

 

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego wniosku o pożyczkę wraz kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top