Pożyczka Rozwojowa

Finansowanie

POŻYCZKA ROZWOJOWA

Adresowana jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego.

Dlaczego warto wybrać POŻYCZKĘ ROZWOJOWĄ oferowaną przez Stowarzyszenie OCWP?

 • kwota pożyczki do 1 200 000,00 zł
 • oprocentowanie od 5,81% w skali roku
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • nie wymagamy udziału własnego
 • finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ
 • do 50% pożyczki możną przeznaczyć na cele obrotowe
 • dostępna również dla start-upów
 • bez dodatkowych opłat i prowizji

*Fundusz zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę Pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału w ramach Instrumentu Finansowego ulegnie znaczącemu zmniejszeniu i/lub jest to niezbędne dla realizacji wskaźników realizacji umowy, o których mowa w Umowie Operacyjnej. Informacja o obniżeniu będzie ogłaszana na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.ocwp.org.pl

W ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ będą finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

 1. zalążkowego i kapitału na rozruch,
 2. na rozszerzenie działalności,
 3. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 4. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Dokumenty podstawowe:

 • Lista kontrolna do wniosku | Pobierz DOC
 • Wniosek o pożyczkę – PR | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 1 – Kwestionariusz Osobisty Wnioskodawcy / Poręczyciela | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 1A – Kwestionariusz Osobisty Osoby Trzeciej udzielającej zabezpieczenia – hipoteka | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące nakładania się finansowania | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 3A – Dane finansowe – uproszczona księgowość | Pobierz XSL
 • Załącznik nr 3B – Dane finansowe – pełna księgowość | Pobierz XSL
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis | Pobierz DOC
 • Załącznik nr 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | Pobierz XLS
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wnioskodawcy – status MŚP | Pobierz DOC
 • Oświadczenie o niezaleganiu ZUS, US | Pobierz DOC
 • Upoważnienie Konsumenta o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) | Pobierz DOC
 • Upoważnienie Przedsiębiorcy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( BIG) | Pobierz DOC
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy/Współmałżonka/Poręczyciela | Pobierz DOC
 • Wyciąg z dowodu osobistego | Pobierz DOC

Dokumenty pomocnicze:

 • Regulamin POŻYCZKA ROZWOJOWA |Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.09.2022r. (AKTUALIZACJA) | Pobierz DOC
 • Tabela opłat POŻYCZKA ROZWOJOWA | Pobierz PDF
 • Karta Produktu | Pobierz PDF

Archiwum:

 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.07.2022r. | Pobierz DOC
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.06.2022r. | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.03.2022r. | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.02.2022r. Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.01.2022r. Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.12.2021r. Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.11.2021r. Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.10.2021r. Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.02.2021r. Pobierz PDF
 • Regulamin POŻYCZKA ROZWOJOWA – obowiązująca do dnia 13.09.2020r.| Pobierz PDF
 •  Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA obowiązująca od 1.01.2021-31.01.2021 | Pobierz PDF
 • Tabela oprocentowania POŻYCZKA ROZWOJOWA | Pobierz PDF
 • Wniosek o pożyczkę – PR | Pobierz DOC

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W kwestii weryfikacji spełnienia warunków uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Funduszu Pożyczkowego lub weryfikacji samodzielnej wg Listy sektorów wykluczonych.

 • Lista sektorów wykluczonych | Pobierz PDF

Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które weszło w życie 1 stycznia 2014, zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006.

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 1. posiadają na obszarach wiejskich* siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i / lub
 2. posiadają na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020* siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i / lub
 3. działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne*, i / lub
 4. stosują technologie informacyjno – komunikacyjne*.

 Preferencje, z których mogą skorzystać ww. przedsiębiorstwa polegają na:

 1. wydłużeniu okresu spłaty Jednostkowej PR, w ramach której finansowany jest kapitał obrotowy do maksymalnie 72 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR;
 2. wydłużeniu karencji w spłacie Jednostkowej PR z 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PR,
 3. oprocentowaniu Jednostkowych PR, w ramach których finansowany jest kapitał obrotowy na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe.

* zgodnie z wykazem wskazanym w Karta preferencji.

Środki z POŻYCZKI ROZWOJOWEJ nie mogą być przeznaczone na:

 1. refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek, kredytów lub rat leasingowych zaciągniętych u innych podmiotów;
 2. spłata zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 3. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 4. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem Inwestycji, określonym w pkt V. powyżej, w tym finansowanie celów konsumpcyjnych;
 5. nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
 6. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 7. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 8. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 9. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 10. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 11. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 13. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 14. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 15. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 16. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 17. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 18. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 19. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy w ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% POŻYCZKI ROZWOJOWEJ, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie
 3. Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Stowarzyszeniu OCWP Limitu POŻYCZKA ROZWOJOWA więcej niż jedną POŻYCZKĘ ROZWOJOWĄ, przy czym łączna wartość POŻYCZKI ROZWOJOWEJ udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 15% przyznanego Limitu POŻYCZKI ROZWOJOWEJ oraz jednocześnie kwoty 1 500 000, 00 zł.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE. Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych. Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie2 na województwo łódzkie jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A.

BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Do jednych z takich Pośredników należy Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Z finansowania w ramach Projektu Jeremie2 może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €
 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie  województwa łódzkiego
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu

Biuro Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego w Sieradzu

ul. Kościuszki 5, pok. 22
98 – 200 Sieradz

tel.: (43) 828 50 78
tel. kom.: 605 067 755

Dane kontaktowe:

 1. Sławomira Baszczyńska – Specjalista Finansowy
  e-mail: slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl
 2. Katarzyna Osiewała – Specjalista Finansowy
  e-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów k.c.

Decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny przedłożonego wniosku o pożyczkę wraz kompletem wymaganych dokumentów w oparciu o Regulamin udzielania pożyczek.

Zadzwoń
62 736 11 60
Zadzwoń
Scroll to Top