ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski

 Znak sprawy: RR/BL/01/18/W

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży zawodowych w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17.

W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia i wyboru kilku wykonawców dla poszczególnych grup.

Usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży skierowana jest do 60 uczestników w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku I Pobierz PDF

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski

„ZAPYTANIA OFERTOWE SKIEROWANE DO PLANOWANEJ GRUPY W SKIERNIEWICACH”
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH
  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU I Pobierz PDF
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM
  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU I Pobierz PDF
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ
  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU I Pobierz PDF
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNIKA PRACY
  W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU I Pobierz PDF
„ZAPYTANIA OFERTOWE SKIEROWANE DO PLANOWANEJ GRUPY W WIELUNIU”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA PRACY W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa Pośrednictwa Pracy o charakterze indywidualnym (CPV 80500000-9) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa pośrednika pracy skierowana jest do 60 osób w podziale na 5 grup, gdzie 1 grupa obejmuje 12 Uczestników projektu. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą 1 grupy obejmująca pośrednictwo pracy indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdego Uczestnika Projektu, czyli łącznie 96 godzin spotkań indywidualnych.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku na usługę Pośrednictwa Pracy I Pobierz PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników projektu w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa cateringowa skierowana jest do 60 osób w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku na usługę cateringową I Pobierz DOC

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym indywidualnym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa doradcy zawodowego skierowana jest do 1 grupy obejmująca 12 Uczestników projektu. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą 1 grupy obejmująca doradztwo grupowe i indywidualne w wymiarze 84 godzin w podziale na : 12 godzin zajęcia grupowe oraz 72 godziny spotkania indywidualne.

Załącznik: Zapytanie ofertowe -rozeznanie rynku na usługę doradcy zawodowego I Pobierz PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 60 osób w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy. Wymiar godzin przypadających na 1 grupę obejmuje 180 godzin w podziale na zadania według specyfikacji poniżej:
Załącznik:
Zapytanie ofertowe-rozeznanie rynku na wynajem sal szkoleniowych I Pobierz PDF