Ograniczenia w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od  25 września 2018 r. do odwołania ogranicza rekrutację do udziału w projekcie. Przyjmujemy dokumentację wyłącznie od przedsiębiorców, którzy delegują na szkolenie: – mężczyzn w wieku 50 lat i więcej – kobiety Nabór ograniczony obowiązywać będzie do odwołania. Termin wznowienia rekrutacji otwartej dla wszystkich przedsiębiorców nie jest znany. Informacja pojawi się za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski  Znak sprawy: RR/BL/01/18/W  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży zawodowych w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia i wyboru kilku wykonawców dla poszczególnych grup. Usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży skierowana jest […]

29.06.2018r. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przepisów RODO

Szkolenie dofinansowane do 80 %. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy przez uczestników dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia będą potrafić oceniać skutki dla ochrony danych, usuwać i korygować niezgodności oraz prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych. Do prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych zobligowane są wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe (np. klientów, odbiorców ale również własnych pracowników),a za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą konsekwencje finansowe i karne.  

Sprostowanie do zapytania ofertowego, w którym przedmiotem zamówienia była usługa Doradcy zawodowego w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności”

W związku z zaistniałymi błędami formalnymi w zamieszczonym dnia 15 maja 2018 roku zapytaniu ofertowym, w którym przedmiotem zamówienia była usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17 informujemy, iż Oferent unieważnia niniejsze zapytanie ofertowe.  Pobierz PDF Oferent dokonuje ponownego zamieszczenia oferty w dniu 29 maja 2018r. 

Zapytanie ofertowe na usługę Doradcy zawodowego w ramach rozeznania rynku

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym indywidualnym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. Usługa doradcy zawodowego skierowana jest do 60 uczestników w podziale na 5 grup obejmujących  12 Uczestników projektu.Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą doradztwo grupowe i indywidualne dotyczące grupy w wymiarze 84 godzinw podziale na: 12 godzin zajęcia grupowe oraz 72 godziny spotkania indywidualne. […]

Zapraszamy na szkolenia refundowane do 80%

Stowarzyszenie OCWP zaprasza na szkolenia refundowane:   1. Podstawy obsługi komputera i pakietu MS Office Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   2. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych. Praktyczne aspekty stosowania przepisów RODO w miejscu pracy. Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   3. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przepisów RODO Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   4. Ochrona danych osobowych w kontekście RODO-czyli jak się przygotować do nadchodzących zmian wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   5. Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   6. Kurs kadrowo-płacowy Ostrów Wielkopolski, woj.: wielkopolskie   7. Oceny pracownicze czyli jak skutecznie i sprawnie przeprowadzić roczną rozmowę oceniającą […]