Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań lekarskich w ramach procedury rozeznania rynku

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski  Znak sprawy: RR/BL/01/18/W  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży zawodowych w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia i wyboru kilku wykonawców dla poszczególnych grup. Usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży skierowana jest […]

29.06.2018r. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie przepisów RODO

Szkolenie dofinansowane do 80 %. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy przez uczestników dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia będą potrafić oceniać skutki dla ochrony danych, usuwać i korygować niezgodności oraz prowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych. Do prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych zobligowane są wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe (np. klientów, odbiorców ale również własnych pracowników),a za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą konsekwencje finansowe i karne.